Wednesday, March 24, 2021

ตลอดสังสารวัฎ ไม่เคยบังเกิดในชั้นสุทธาวาส

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ตลอดสังสารวัฎ ไม่เคยบังเกิดในชั้นสุทธาวาส 


      สารีบุตร !  สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีถ้อยคำ มีความเห็นว่า “ความบริสุทธิ์มีได้ เพราะการท่องเที่ยวในสังสารวัฏ” สารีบุตร! ก็สังสารวัฏที่เราไม่เคยท่องเที่ยวมาแล้วแต่หลัง ตลอดกาลยืดยาวนานนั้น หาได้ไม่ง่ายเลย , เว้นเสียแต่ในหมู่เทพชั้นสุทธาวาส

       สารีบุตร! ถ้าเราท่องเที่ยวไปในหมู่เทพเหล่าสุทธาวาส , ก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้ได้เลย , ( ย่อมปรินิพพานในภพนั้น )

       สารีบุตร !  สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีถ้อยคำ มีความเห็นว่า “ความบริสุทธิ์มีได้ เพราะการอุบัติ ( บังเกิด )

       สารีบุตร! ก็การบังเกิดที่เราไม่เคยบังเกิดมาแล้วแต่หลัง ตลอดกาลยืดยาวนานนั้น หาได้ไม่ง่ายเลย เว้นเสียแต่การบังเกิดในหมู่เทพชั้นสุทธาวาส 

       สารีบุตร! ถ้าเราบังเกิดในหมู่เทพชั้นสุทธาวาส  ก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้ได้เลย , ( ย่อมปรินิพพานในภพนั้น )

       สารีบุตร !  สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีถ้อยคำ มีความเห็นว่า “ความบริสุทธิ์มีได้ เพราะภพเป็นที่อยู่อาศัย”  สารีบุตร! ก็ภพที่เราไม่เคยอยู่อาศัยมาแล้วแต่หลัง ตลอดกาลยืดยาวนานนั้น หาได้ไม่ง่ายเลย เว้นเสียแต่การอยู่อาศัยในหมู่เทพชั้นสุทธาวาส  สารีบุตร!  ถ้าเราอยู่อาศัยในหมู่เทพชั้นสุทธาวาส , ก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้ได้เลย , ( ย่อมปรินิพพานในภพนั้น ) 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : เรื่องที่ทรงตรัสเกี่ยวกับอดีตชาติของพระองค์  /  หัวข้อย่อย : ตลอดสังสารวัฎ ไม่เคยบังเกิดในชั้นสุทธาวาส  /  หัวข้อเลขที่ : 151  /  -บาลี มู. ม. 12/162/187.  /  หน้าที่ : 367 , 368 

- END -