Wednesday, March 24, 2021

เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ

       ภิกษุทั้งหลาย!  แต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีต ตถาคตได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอด 7 ปี จึงไม่เคยมาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้ ตลอด 7 สังวัฏฏกัปป์ และวิวัฏฏกัปป์

       ในระหว่างกาลอันเป็นสังวัฏฏกัปป์นั้น เราได้บังเกิดในอาภัสสระ 

       ในระหว่างกาลอันเป็นวิวัฏฏกัปป์นั้น เราก็ได้อยู่พรหมวิมานอันว่างเปล่าแล้ว

       ภิกษุทั้งหลาย!  ในกัปป์นั้น เราได้เคยเป็นพรหม ได้เคยเป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ ไม่มีใครครอบงำได้ เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาด เป็นผู้มีอำนาจสูงสุด

       ภิกษุทั้งหลาย!  เราได้เคยเป็นสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเทวดา นับได้ 36 ครั้ง. เราได้เคยเป็นราชาจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม มีแว่นแคว้นจดมหาสมุทรทั้ง 4 เป็นที่สุด เป็นผู้ชนะแล้วอย่างดี มีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้ว 7 ประการ นับด้วยร้อยๆครั้ง  ทำไมจะต้องกล่าวถึง ความเป็นราชาตามธรรมดาด้วย

       ภิกษุทั้งหลาย !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่า ผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอ ที่ทำให้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้ มีอานุภาพมากถึงอย่างนี้ ในครั้งนั้นๆ

       ภิกษุทั้งหลาย !  ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า ผลวิบากแห่งกรรม 3 อย่างนี้แล ที่ทำให้เรามีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้ มีอานุภาพมากถึงอย่างนี้  วิบากแห่งกรรม 3 อย่างในครั้งนั้น คือ ผลวิบากแห่ง ทาน การให้ 1 , แห่ง ทมะ การบีบบังคับใจ 1 , แห่ง สัญญมะ การสำรวมระวัง 1 , ดังนี้ 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : เรื่องที่ทรงตรัสเกี่ยวกับอดีตชาติของพระองค์  /  หัวข้อย่อย : เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ  /  หัวข้อเลขที่ : 153  /  -บาลี อิติวุ. ขุ. 25/240/200.  /  หน้าที่ : 370 , 371  

- END -