Saturday, March 27, 2021

เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ ( นัยที่ 2 )

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ ( นัยที่ 2 )

      ภิกษุ!  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กระทำกรรมทั้ง 2 ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้ฟังมาว่า พวกครุฑที่เป็น อัณฑชะ มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ !  เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็น อัณฑชะ เขาจึงให้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย เครื่องตามประทีป ครั้นตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็น อัณฑชะ

       ภิกษุ!  ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป เข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็น อัณฑชะ

       ตรัสอย่างเดียวกันกับกรณีของครุฑที่เป็น ชลาพุชะ สังเสทชะ และ โอปปาติกะ ) 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : สัตว์เดรัจฉาน  /  หัวข้อย่อย : เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ ( นัยที่ 2 )  /  หัวข้อเลขที่ : 38  /  -บาลี ขนฺธ. สํ. 17/307/534-535.  /  หน้าที่ : 121 

- END -