Monday, March 29, 2021

สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร

      อินทกยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วได้กราบทูลด้วยคาถาว่า

       ( ถ้า ) ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่า รูปหาใช่ชีพไม่ สัตว์นี้จะประสพร่างกายนี้ได้อย่างไรหนอ กระดูกและก้อนเนื้อ จะมาแต่ไหน สัตว์นี้จะติดอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร ?

       รูปนี้เป็น กลละ* * * ( 1 ) ก่อน ,

       จาก กลละ เป็น อัพพุทะ* * * ( 2 )  ,

       จาก อัพพุทะ เกิดเป็น เปสิ ( ชิ้นเนื้อ )  ,

       จาก เปสิ เกิดเป็น ฆนะ ( ก้อน ) ,

       จาก ฆนะ เกิดเป็น ปัญจสาขา* * * ( 3 ) 

       ต่อจากนั้น มีผมขนและเล็บ ( เป็นต้น ) เกิดขึ้น มารดาของสัตว์ในครรภ์บริโภค ข้าว น้ำ โภชนาหารอย่างใด สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดาก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารอย่างนั้นในครรภ์นั้น 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

* * * ( 1 ) กลละ = รูปเริ่มแรกที่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา


* * * ( 2 ) ยังไม่พบความหมายโดยนัยแห่งพุทธวจน.


* * * ( 3 ) ปัญจสาขา = กิ่งห้า คือแขน 2 , ขา 2 , หัว 1 ของทารกที่อยู่ในครรภ์.

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : มนุษย์  /  หัวข้อย่อย : สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร  /  หัวข้อเลขที่ : 51  /  -บาลี สคาถ. สํ. 15/303/801-803.  /  หน้าที่ : 175 

- END -