Sunday, March 7, 2021

ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 11 )

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 11 )

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุประกอบด้วยธรรม 8 ประการ ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญ ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

       ธรรม 8 ประการเป็นอย่างไร คือ 

       ( 1 ) เป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย

       ( 2 ) เขาถวายโภชนะใดๆ แก่เธอ เศร้าหมองหรือประณีตก็ตาม เธอฉันโภชนะนั้นๆ โดยเคารพเอื้อเฟื้อ ไม่เดือดร้อนกระวนกระวาย

       ( 3 ) เป็นผู้เกลียดต่อกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เกลียดต่อการถึงพร้อมด้วยอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลาย

       ( 4 ) เป็นผู้ยินดีในความสงบ มีการอยู่ร่วมกันเป็นสุข ไม่ทำภิกษุเหล่าอื่นให้หวาดกลัว

       ( 5 ) เป็นผู้เปิดเผยความโอ้อวด ความโกง ความพยศ ความคดของเธอในพระศาสดา หรือในเพื่อนสพรหมจารีผู้เป็นวิญญูชน ตามเป็นจริง พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผู้วิญญูชนเหล่านั้น ย่อมพยายามเพื่อกำจัดโทษเหล่านั้นของเธอเสีย

       ( 6 ) เป็นผู้มีสิกขา ตั้งจิตว่า “ภิกษุเหล่าอื่นจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตาม เราจักศึกษาในบทแห่งการศึกษานั้นๆ” ดังนี้ 

       ( 7 ) เมื่อเธอไปก็ไปตรง นี้คือทางตรงในกรณีนั้นคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ

       ( 8 ) เป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วว่า “หนัง เอ็น กระดูก จักเหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามที ประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุได้ด้วยกำลัง ด้วยความเพียร ความบากบั่นของบุรุษ ถ้ายังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้ว จักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มี” ดังนี้

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม 8 ประการนี้แล เป็นผู้ควรแก่ของคำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญ ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ทาน  /  หัวข้อใหญ่ : องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก  /  หัวข้อย่อย : ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 11 )  /  หัวข้อเลขที่ : 68  /  -บาลี อฏฺฐก. อํ. 23/193/103.  /  หน้าที่ : 153 , 154  

- END -