Monday, March 8, 2021

ข้อปฎิบัติในการอนุโมทนาของภิกษุ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ข้อปฎิบัติในการอนุโมทนาของภิกษุ 

     สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่อนุโมทนาในที่ฉัน คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ไม่อนุโมทนาในที่ฉัน ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า

       ภิกษุทั้งหลาย!  เราอนุญาตให้อนุโมทนาในที่ฉัน เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระอนุโมทนาในที่ฉัน ... เราอนุญาตให้ภิกษุเถระ อนุเถระ 4 - 5  รูป รอ ( เป็นเพื่อน ) อยู่ในที่ฉัน ... 

       ภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อมีกิจที่จะพึงทำ เราอนุญาตให้บอกลาภิกษุผู้นั่งอยู่ในลำดับ ( ใกล้ๆ ) แล้วไปได้

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ทาน  /  หัวข้อใหญ่ : ภาคผนวก  /  หัวข้อย่อย : ข้อปฎิบัติในการอนุโมทนาของภิกษุ  /  หัวข้อเลขที่ : 85  /  -บาลี จุลฺล. วิ. 7/223/420-423.  /  หน้าที่ : 201

- END -