Friday, March 12, 2021

การเกิดแห่งวงศ์สากยะ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง การเกิดแห่งวงศ์สากยะ 


      อัมพัฏฐะ!  เรื่องดึกดำบรรพ์, พระเจ้าอุกกากราช ปรารถนาจะยกราชสมบัติประทานแก่โอรสของพระมเหสี ที่โปรดปรานต้องพระทัย จึงได้ทรงขับราชกุมารผู้มีชนมายุแก่กว่า คือเจ้าอุกกามุข , กรกัณฑุ , หัตถินีกะ , สินีปุระ , ออกจากราชอาณาจักร ไปตั้งสำนักอยู่ ณ ป่าสากใหญ่ ( มหาสากวนสณฺโฑ ) ใกล้สระโบกขรณีข้างภูเขาหิมพานต์

       เธอเหล่านั้น กลัวชาติจะระคนกัน จึงสมสู่กับพี่น้องหญิงของเธอเอง

       ต่อมาพระเจ้าอุกกากราชตรัสถามอำมาตย์ว่า ‘บัดนี้กุมารเหล่านั้นอยู่ที่ไหน’ อำมาตย์กราบทูลว่า บัดนี้กุมารเหล่านั้นเสด็จอยู่ ณ ป่าสากใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้สระโบกขรณี ข้างภูเขาหิมพานต์ พระกุมารทั้งหลายกลัวชาติระคนกัน จึงสมสู่กับภคินีของตนเอง

       ขณะนั้นพระเจ้าอุกกากราชทรงเปล่งพระอุทานว่า ‘กุมารผู้อาจหาญหนอ , กุมารผู้อาจหาญอย่างยิ่งหนอ’  ( สกฺยา วต โภ กุมารา ปรมสกฺยา วต โภ กุมาราติ ) เพราะเหตุนั้นเป็นเดิม จึงเป็นพวกที่ได้ชื่อว่า ‘สากยะ’ ( สกฺยา ) สืบมา… * * *

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

( คำแทรกจากผู้เรียบเรียงหนังสือ )

* * * ชื่อนี้มีมูลมาจากต้นสากก็ได้, แห่งคำว่ากล้าหาญก็ได้, เพราะสักก-กล้าหาญ , สักกเราเรียกในเสียงภาษาไทยกันว่า สากยะ. -ผู้แปล

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : เรื่องตั้งแต่ก่อนประสูติจนถึงก่อนบรรพชา  /  หัวข้อย่อย : การเกิดแห่งวงศ์สากยะ  /  หัวข้อเลขที่ : 19  /  -บาลี สี. ที. 9/120-121/149.  /  หน้าที่ : 42 

- END -