Thursday, March 18, 2021

ทรงมีธรรมสีหนาทอย่างองอาจ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรงมีธรรมสีหนาทอย่างองอาจ

       กัสสปะ!  นี้เป็นเรื่องที่อาจมีได้เป็นได้ คือ เหล่าปริพพาชกผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอื่นจะพึงกล่าวว่า “พระสมณโคดม บันลือสีหนาทก็จริงแล แต่บันลือในที่ว่างเปล่า หาใช่บันลือในท่ามกลางบริษัทไม่” ดังนี้ ส่วนท่านอย่าพึงกล่าวเช่นนั้น แต่พึงกล่าว ( ตามที่เป็นจริง ) อย่างนี้ว่า “พระสมณโคดมย่อมบันลือสีหนาทในท่ามกลางบริษัททั้งหลาย หาใช่บันลือในที่ว่างเปล่าไม่”

       กัสสปะ!  นี้ก็เป็นเรื่องที่อาจมีได้เป็นได้ คือ เหล่าปริพพาชกผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอื่นจะพึงกล่าวว่า “พระสมณโคดม บันลือสีหนาทในท่ามกลางบริษัทก็จริง แต่หาได้บันลืออย่างองอาจไม่” ดังนี้ ส่วนท่านอย่าพึงกล่าวเช่นนั้น แต่พึงกล่าว ( ตามที่เป็นจริง ) อย่างนี้ว่า “พระสมณโคดมย่อมบันลือสีหนาทในท่ามกลางบริษัท และบันลืออย่างองอาจด้วย”

       กัสสปะ!  นี้ก็เป็นเรื่องที่อาจมีได้เป็นได้ คือ เหล่าปริพพาชกผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอื่นจะพึงกล่าวว่า “พระสมณโคดม บันลือสีหนาทในท่ามกลางบริษัทอย่างองอาจก็จริงแล แต่ว่าหาได้มีใครถามปัญหาอะไรกะเธอ ( ในที่นั้น ) ไม่ , และถึงจะถูกถาม เธอก็หาพยากรณ์ได้ไม่ , และถึงจะพยากรณ์ก็ไม่ทำความชอบใจให้แก่ผู้ฟังได้ , และถึงจะทำ ความชอบใจให้แก่ผู้ฟังได้ เขาก็ไม่สำคัญถ้อยคำนั้นๆว่าเป็นสิ่งควรฟัง , และถึงจะสำคัญว่าเป็นสิ่งควรฟัง ก็ไม่เลื่อมใส , และถึงจะเลื่อมใส ก็ไม่แสดงอาการของผู้เลื่อมใส , และถึงจะแสดงอาการของผู้เลื่อมใส ก็ไม่ปฏิบัติตามคำสอนนั้น , และถึงจะปฏิบัติตามคำสอนนั้น ก็ไม่ปฏิบัติอย่างอิ่มอกอิ่มใจ” ดังนี้  ส่วนท่านอย่าพึงกล่าวเช่นนั้น แต่พึงกล่าวอย่างนี้ว่า “พระสมณโคดมบันลือสีหนาทท่ามกลางบริษัทอย่างแกล้วกล้า มีผู้ถามปัญหา , ถูกถามแล้วก็พยากรณ์ , ด้วยการพยากรณ์ ย่อมทำจิตของผู้ฟังให้ชอบใจ , ผู้ฟังย่อมสำคัญถ้อยคำนั้นๆว่าเป็นสิ่งควรฟัง , ฟังแล้วก็เลื่อมใส , เลื่อมใสแล้วก็แสดงอาการของผู้เลื่อมใส , และปฏิบัติตามคำสอนนั้น , ปฏิบัติแล้ว ก็เป็นผู้อิ่มอกอิ่มใจได้” ดังนี้

       กัสสปะ !  ครั้งหนึ่ง เราอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล้กรุงราชคฤห์  ปริพพาชกผู้เป็นสพรหมจารีของท่านคนหนึ่ง ชื่อว่า นิโค๎รธะ ได้ถามปัญหาเรื่องการเกียดกันบาปอย่างยิ่งกะเรา ณ ที่นั้น เราได้พยากรณ์แก่เขา ในการพยากรณ์นั้นเขาได้รับความพอใจยิ่งกว่าประมาณ ( คือยิ่งกว่าที่เขาคาดไว้ก่อน )

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : ทรงเผยแผ่พระศาสนา  /  หัวข้อย่อย : ทรงมีธรรมสีหนาทอย่างองอาจ  /  หัวข้อเลขที่ : 87  /  -บาลี สี. ที. 9/219/272.  /  หน้าที่ : 231 , 232 

- END -