Thursday, March 18, 2021

ทรงบริหารสงฆ์จำนวนร้อย

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรงบริหารสงฆ์จำนวนร้อย 

       ภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุ ( ยืดยาวออกถึง ) แปดหมื่นปี , พระผู้มีพระภาคนามว่า เมตเตยยะ จักบังเกิดขึ้นในโลก เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ ดำเนินไปดี รู้แจ้งโลก เป็นผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นผู้เบิกบาน จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ , เช่นเดียวกับเราในบัดนี้ 

       พระผู้มีพระภาคเจ้าเมตเตยยะนั้น จักทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ด้วย , เช่นเดียวกับเราในบัดนี้

       พระผู้มีพระภาคเจ้าเมตเตยยะนั้น จักแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้น ท่ามกลาง เบื้องปลาย , จักประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถะพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง , เช่นเดียวกับเราในบัดนี้

       พระผู้มีพระภาคเจ้าเมตเตยยะนั้น จักบริหารภิกษุสงฆ์จำนวนพันเป็นอเนก ( หลายพัน ) , เช่นเดียวกับเราในบัดนี้ บริหารภิกษุสงฆ์จำนวนร้อยเป็นอเนก ( คือหลายร้อย ) อยู่

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : ทรงเผยแผ่พระศาสนา  /  หัวข้อย่อย : ทรงบริหารสงฆ์จำนวนร้อย  /  หัวข้อเลขที่ : 89  /  -บาลี ปา. ที. 11/83/48.  /  หน้าที่ : 234   

- END -