Saturday, March 20, 2021

เหตุที่ทำให้เกิดการแสดงปาติโมกข์

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เหตุที่ทำให้เกิดการแสดงปาติโมกข์ 

       ภิกษุทั้งหลาย!  ที่นี่เอง ปริวิตกแห่งใจได้เกิดขึ้นแก่เราเมื่ออยู่ในที่สงัดว่า “ถ้าไฉน เราจะอนุญาตสิกขาบททั้งหลายที่ได้บัญญัติ ให้เป็น ปาติโมกขุทเทส แก่ภิกษุทั้งหลาย เหล่านั้น  ปาติโมกขุทเทส นั้น จักเป็นอุโบสถกรรมของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น” ดังนี้

       ภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตเพื่อแสดงขึ้นซึ่งปาติโมกข์ 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : ทรงเผยแผ่พระศาสนา  /  หัวข้อย่อย : เหตุที่ทำให้เกิดการแสดงปาติโมกข์  /  หัวข้อเลขที่ : 107  /  -บาลี มหา. วิ. 4/203/149.  /  หน้าที่ :  271 

- END -