Sunday, March 21, 2021

อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย 

       อานนท์ ! ก็กัลยาณวัตรอันเราตั้งไว้ในกาลนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อรู้พร้อม เพื่อนิพพาน

       อานนท์ ! กัลยาณวัตรนี้ เป็นอย่างไรเล่า ?

       นี้คือ อริยมรรคมีองค์ 8 กล่าวคือ

       สัมมาทิฏฐิ

       สัมมาสังกัปปะ  

       สัมมาวาจา 

       สัมมากัมมันตะ

       สัมมาอาชีวะ 

       สัมมาวายามะ

       สัมมาสติ

       สัมมาสมาธิ 

       อานนท์ !

       เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้น เราขอกล่าวกะเธอโดยประการที่เธอทั้งหลาย จะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้

       เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย

       อานนท์ !

       ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุรุษใด

       บุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย 

       อานนท์ ! 

       เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้น

       เราขอกล่าว ( ย้ำ ) กับเธอ โดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้

       เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : การปรินิพพาน  /  หัวข้อย่อย : อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย  /  หัวข้อเลขที่ : 122  /  -บาลี ม. ม. 13/427/463.  /  หน้าที่ : 298 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ความสำคัญของคำพระผู้มีพระภาคเจ้า  /  หัวข้อย่อย : อริยมรรคมีองค์ 8 คือ กัลยาณวัตรที่ตถาคตทรงฝากไว้  /  หัวข้อเลขที่ : 92  /  -บาลี ม. ม. 13/427/463.  /  หน้าที่ : 252 , 253 

- END -