Sunday, March 7, 2021

ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 6 )

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 6 )

       ภัททาลิ!  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม 10 ประการ ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญ ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

       ธรรม 10 ประการเป็นอย่างไร คือ 

       ( 1 ) ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ อันเป็นของพระอเสขะ

       ( 2 ) ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะ ...

       ( 3 ) ประกอบด้วยสัมมาวาจา ... 

       ( 4 ) ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะ ... 

       ( 5 ) ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะ ... 

       ( 6 ) ประกอบด้วยสัมมาวายามะ ... 

       ( 7 ) ประกอบด้วยสัมมาสติ ... 

       ( 8 ) ประกอบด้วยสัมมาสมาธิ ... 

       ( 9 ) ประกอบด้วยสัมมาญาณะ ... 

       ( 10 ) ประกอบด้วยสัมมาวิมุตติ ... 

       ภัททาลิ!  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม 10 ประการนี้แล เป็นผู้ควรแก่ของคำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญ ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ทาน  /  หัวข้อใหญ่ : องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก  /  หัวข้อย่อย : ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 6 )  /  หัวข้อเลขที่ : 63  /  -บาลี ม. ม. 13/177/174.  /  หน้าที่ : 145 

- END -