Sunday, March 7, 2021

ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 7 )

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 7 )

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญ ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

       ธรรม 4 ประการเป็นอย่างไร คือ

       ( 1 ) เป็นผู้ฉลาดในฐานะ 

       ( 2 ) เป็นผู้ยิงได้ไกล 

       ( 3 ) เป็นผู้ยิงได้เร็ว 

       ( 4 ) ทำลายข้าศึกหมู่ใหญ่ได้ 

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในฐานะเป็นอย่างไร คือ ภิกษุเป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลาย แม้มีประมาณเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย

       
ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในฐานะด้วยอาการอย่างนี้

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเป็นผู้ยิงได้ไกลเป็นอย่างไร คือ ภิกษุย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งไกลและใกล้ รูปทั้งหมดนั้น ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ... สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ... สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ... วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งไกลและใกล้ วิญญาณทั้งหมดนั้น ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเป็นผู้ยิงได้ไกลด้วยอาการอย่างนี้

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเป็นผู้ยิงได้เร็วเป็นอย่างไร คือ ภิกษุย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเป็นผู้ยิงได้เร็วด้วยอาการอย่างนี้

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเป็นผู้ทำลายข้าศึกหมู่ใหญ่ได้เป็นอย่างไร คือ ภิกษุย่อมทำลายกองอวิชชาใหญ่เสียได้

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเป็นผู้ทำลายข้าศึกหมู่ใหญ่ได้ด้วยอาการอย่างนี้

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุประกอบด้วยธรรม 4 ประการนี้แล เป็นผู้ควรของคำนับ เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่
ทักษิณา เป็นผู้ควรทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ทาน  /  หัวข้อใหญ่ : องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก  /  หัวข้อย่อย : ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 7 )  /  หัวข้อเลขที่ : 64  /  -บาลี จตุกฺก. อํ. 21/231/181.  /  หน้าที่ : 146 , 147 

- END -