Monday, March 8, 2021

สิ่งที่ประเสริฐกว่าทาน

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สิ่งที่ประเสริฐกว่าทาน

      ก็การให้ทานด้วยศรัทธาอันบัณฑิตสรรเสริญแล้วโดยส่วนมาก ก็แต่บทแห่งธรรม ( นิพพาน ) นั้นแหละ ประเสริฐกว่าการให้ทานทั้งหลาย เพราะว่าสัปบุรุษทั้งหลายผู้มีปัญญา ในกาลก่อนก็ดี ในกาลก่อนกว่าก็ดี บรรลุซึ่งนิพพานแล้ว

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ทาน  /  หัวข้อใหญ่ : การให้ทานอันเป็นอริยะ  /  หัวข้อย่อย : สิ่งที่ประเสริฐกว่าทาน  /  หัวข้อเลขที่ : 79  /  บาลี สคาถ. สํ. 15/30/101.  /  หน้าที่ : 186 

- END -