Monday, March 8, 2021

เหตุแห่งความเจริญขึ้นและความถูกทำลายแห่งสกุล

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เหตุแห่งความเจริญขึ้นและความถูกทำลายแห่งสกุล 

      คามณิ!  ตลอดเวลาล่วงมา 91 กัปป์ นับแต่กัปนี้ เราระลึกไม่ได้ว่าเราเคยเข้าไปทำลายตระกูลใดๆ เพราะการรับเอาข้าวสุกมา โดยที่แท้นั้นตระกูลใดๆ ที่เป็นตระกูลมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก สกุลทั้งปวงนั้น เจริญขึ้นเพราะการให้ทาน เพราะสัจจะและสัญญมะ ( การบีบบังคับใจ )

       คามณิ!  เหตุปัจจัย 8 อย่างเพื่อการทำลายแห่งสกุล คือ 

       ( 1 ) สกุลทั้งหลายถึงการถูกทำลาย เพราะพระราชา

       ( 2 ) สกุลทั้งหลายถึงความถูกทำลาย เพราะโจร 

       ( 3 ) สกุลทั้งหลายถึงความถูกทำลาย เพราะไฟ

       ( 4 ) สกุลทั้งหลายถึงความถูกทำลาย เพราะน้ำ

       ( 5 ) สกุลทั้งหลายถึงความถูกทำลาย เพราะทรัพย์ที่ฝังไว้เคลื่อนจากที่ 

       ( 6 ) สกุลทั้งหลายถึงความถูกทำลาย เพราะการงานที่ประกอบไม่ดี 

       ( 7 ) คนในสกุลใช้จ่ายโภคทรัพย์เหล่านั้นฟุ่มเฟือย ให้พินาศสูญหายไป

       ( 8 ) ความไม่เที่ยงเป็นที่ 8

       คามณิ!  เหล่านี้แลคือเหตุปัจจัย 8 อย่าง เพื่อการทำลายแห่งสกุลทั้งหลาย เมื่อเหตุปัจจัย 8 อย่างเหล่านี้มีอยู่ ผู้ใดพึงกล่าวหาเราอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคปฏิบัติเพื่อให้สกุลขาดสูญ เพื่อให้สกุลเสื่อม เพื่อให้สกุลคับแค้น ดังนี้ ผู้นั้นยังไม่ละวาจานั้น ยังไม่ละความคิดนั้น ยังไม่สละทิฏฐินั้น ต้องดิ่งลงในนรกแน่แท้

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ทาน  /  หัวข้อใหญ่ : ภาคผนวก  /  หัวข้อย่อย : เหตุแห่งความเจริญขึ้นและความถูกทำลายแห่งสกุล  /  หัวข้อเลขที่ : 88  /  -บาลี สฬา. สํ. 18/400/622.  /  หน้าที่ : 205 , 206  

- END -