Wednesday, March 10, 2021

เรื่องย่อ ที่ควรทราบก่อน

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เรื่องย่อ ที่ควรทราบก่อน

      ภิกษุทั้งหลาย!  นับแต่นี้ไป 91 กัป พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า วิปัสสี ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก
 
       ภิกษุทั้งหลาย!  นับแต่นี้ไป 31 กัป พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า สิขี ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก
 
       ภิกษุทั้งหลาย!  ในกัปที่ 31 นั่นเอง พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า เวสสภู ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก

       ภิกษุทั้งหลาย !  ในภัททกัปนี้แหละ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า กกุสันธะ ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก

       ภิกษุทั้งหลาย !  ในภัททกัปนี้แหละ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า โกนาคมนะ ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก
 
       ภิกษุทั้งหลาย !  ในภัททกัปนี้แหละ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า กัสสปะ ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก

       ภิกษุทั้งหลาย!  พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา สัมพุทธะ พระนามว่า วิปัสสี มีประมาณอายุขัย 80,000 ปี

       พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า สิขี มีประมาณอายุขัย 70,000 ปี

       พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า เวสสภู มีประมาณอายุขัย 60,000 ปี

       พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า กกุสันธะ มีประมาณอายุขัย 40,000 ปี

       พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า โกนาคมนะ มีประมาณอายุขัย 30,000 ปี

       พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า กัสสปะ มีประมาณอายุขัย 20,000 ปี

       ภิกษุทั้งหลาย!  พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา สัมพุทธะ พระนามว่าวิปัสสี มีขัณฑะและติสสะ เป็นอัครสาวกคู่เลิศ

       พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า สิขี มีอภิภูและสัมภวะ เป็นอัครสาวกคู่เลิศ

       พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า เวสสภู มีโสนะและอุตตระ เป็นอัครสาวกคู่เลิศ

       พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า กกุสันธะ มีวิธูระและสัญชีวะ เป็นอัครสาวกคู่เลิศ

       พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า โกนาคมนะ มีภิยโยสะและอุตตระ เป็นอัครสาวกคู่เลิศ

       พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า กัสสปะ มีติสสะและภารทวาชะ เป็นอัครสาวกคู่เลิศ

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า วิปัสสี มีชื่อว่าอโสกะ
 
       ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า สิขี มีชื่อว่าเขมังกระ

       ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า เวสสภู มีชื่อว่าอุปสันตะ

       ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า กกุสันธะ มีชื่อว่าวุฑฒิชะ

       ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า โกนาคมนะ มีชื่อว่าโสตถิชะ

       ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า กัสสปะ มีชื่อว่าสัพพมิตตะ

       ภิกษุทั้งหลาย!  พระราชานามว่าพันธุมาเป็นบิดา พระเทวีนามว่าพันธุมดีเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า วิปัสสี นครชื่อว่าพันธุมดี ได้เป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมา

       พระราชานามว่าอรุณะเป็นบิดา พระเทวีนามว่าปภาวดีเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของ พระผู้มีพระภาคอรหันต สัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า สิขี นครชื่อว่าอรุณวดี ได้เป็นราชธานีของพระเจ้าอรุณะ

       พระราชานามว่าสุปปตีตะเป็นบิดา พระเทวีนามว่ายสวดีเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของ พระผู้มีพระภาคอรหันต สัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า เวสสภู นครชื่อว่าอโนมะ ได้เป็นราชธานีของพระเจ้าสุปปตีตะ

       พราหมณ์ชื่อว่าอัคคิทัตตะเป็นบิดา พราหมณีชื่อว่าวิสาขาเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของ พระผู้มีพระภาคอรหันต สัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า กกุสันธะ สมัยนั้นมีพระราชานามว่าเขมะ นครชื่อว่าเขมวดี ได้เป็นราชธานีของพระเจ้าเขมะ

       พราหมณ์ชื่อว่ายัญญทัตตะเป็นบิดา พราหมณีชื่อว่าอุตตราเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของ พระผู้มีพระภาคอรหันต สัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า โกนาคมนะ สมัยนั้นมีพระราชานามว่าโสภะ นครชื่อว่าโสภวดี ได้เป็นราชธานีของพระเจ้าโสภะ

       พราหมณ์ชื่อว่าพรหมทัตตะเป็นบิดา พราหมณีชื่อธนวดีเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของ พระผู้มีพระภาคอรหันต สัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า กัสสปะ นครชื่อว่าพาราณสี ได้เป็นราชธานีของพระเจ้ากิงกี

       ภิกษุทั้งหลาย!  ในภัททกัปป์นี้ ในบัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก

       ภิกษุทั้งหลาย !  ในบัดนี้เราผู้อรหันตสัมมา สัมพุทธะ เป็นกษัตริย์โดยชาติ บังเกิดแล้วในขัตติยสกุล

       ภิกษุทั้งหลาย !  ในบัดนี้เราผู้อรหันตสัมมา สัมพุทธะ โดยโคตร เป็นโคตมโคตร

       ภิกษุทั้งหลาย!  ในบัดนี้ประมาณอายุขัย (แห่งสัตว์ในยุค) ของเราสั้นมาก  ผู้ที่เป็นอยู่ได้นานก็เพียงร้อยปีเป็นอย่างยิ่ง , ที่เกินร้อยปีขึ้นไปมีน้อยนัก

       ภิกษุทั้งหลาย !  ในบัดนี้เราผู้อรหันตสัมมา สัมพุทธะ ได้ตรัสรู้ ณ ควงแห่งไม้อัสสัตถะ

       ภิกษุทั้งหลาย !  ในบัดนี้สาวกสองรูปมีนามว่า สารีบุตรและโมคคัลลานะ เป็นอัครสาวกคู่เลิศของเรา

       ภิกษุทั้งหลาย!  ในบัดนี้สาวกสันนิบาตของเรามีเพียงครั้งเดียว และมีภิกษุถึง 1,250 รูป  สังฆสันนิบาตแห่งสาวกของเราในครั้งนี้ ผู้เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีณาสพทั้งสิ้น

       ภิกษุทั้งหลาย!  ในบัดนี้ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากใกล้ชิดของเรา คือ อานนท์ จัดเป็นอุปัฏฐากอันเลิศ

       ภิกษุทั้งหลาย!  ในบัดนี้พระราชานามว่าสุทโธทนะเป็นบิดาของเรา พระเทวีนามว่ามายาเป็นมารดาผู้ให้กำ เนิดแก่เรา นครชื่อกบิลพัสดุ์เป็นราชธานี ( แห่งบิดาของเรา )

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : เรื่องที่ควรทราบก่อน  /  หัวข้อย่อย : เรื่องย่อ ที่ควรทราบก่อน  /  หัวข้อเลขที่ : 1  /  -บาลี มหา. ที. 10/2-8/2-9.  /  หน้าที่ : 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 

- END -