Saturday, March 13, 2021

ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 32

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 32

      ภิกษุทั้งหลาย!  มหาบุรุษ ( คือพระองค์เองก่อนผนวช ) ผู้ประกอบด้วย มหาปุริสลักขณะ 32 ประการ ย่อมมีคติเป็นสอง หาเป็นอย่างอื่นไม่ คือ :-

       ถ้าเป็นฆราวาส ย่อมเป็นจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม มีแว่นแคว้นจดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุด มีชนบทอันบริบูรณ์ ประกอบด้วยแก้ว 7 ประการ
 
       แก้ว 7 ประการ ย่อมเกิดแก่มหาบุรุษนั้น คือ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว คหบดีแก้ว และปริณายกแก้ว เป็นที่ 7

       มีบุตรผู้กล้าหาญ มีแววแห่งคนกล้าอันใครๆ จะย่ำยีมิได้ ตามเสด็จกว่า 1000

       มหาบุรุษนั้นชนะแล้ว ครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดโดยรอบ , ไม่มีหลักตอ เสี้ยนหนาม มั่งคั่ง เบิกบาน เกษม ร่มเย็น ปราศจากเสนียดคือโจร , ทรงครอบครองโดยธรรมอันสม่ำเสมอ มิใช่โดยอาญาและศาสตรา

       ถ้าออกบวชจากเรือน เป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกื้อกูลด้วยเรือน ย่อมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีกิเลสเครื่องปกปิดอันเปิดแล้ว ในโลก

       ภิกษุทั้งหลาย! มหาปุริสลักขณะ 32 ประการนั้น เหล่าไหนเล่า คือ :-

       1.มหาบุรุษ มีพื้นเท้าสม่ำเสมอ

       2.มหาบุรุษ ที่ฝ่าเท้ามีจักรเกิดแล้ว , มีซี่ตั้งพัน พร้อมทั้งกงและดุม

       3.มหาบุรุษ มีส้นเท้ายาว

       4.มหาบุรุษ มีข้อนิ้วยาว

       5.มหาบุรุษ มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุน

       6.มหาบุรุษ มีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่าย

       7.มหาบุรุษ มีข้อเท้าอยู่สูง

       8.มหาบุรุษ มีแข้งดุจแข้งเนื้อทราย

       9.มหาบุรุษ ยืนไม่ย่อตัวลงแตะเข่าได้ด้วยมือทั้งสอง

       10.มหาบุรุษ มีองคชาตตั้งอยู่ในฝัก

       11.มหาบุรุษ มีสีกายดุจทอง คือมีผิวหนังดุจทอง

       12.มหาบุรุษ มีผิวหนังละเอียด ละอองจับไม่ได้

       13.มหาบุรุษ มีขนขุมละเส้น เส้นหนึ่งๆอยู่ขุมหนึ่งๆ

       14.มหาบุรุษ มีปลายขนช้อนขึ้น สีดุจดอกอัญชัน ขึ้นเวียนขวา

       15.มหาบุรุษ มีกายตรงดุจกายพรหม
 
       16.มหาบุรุษ มีเนื้อนูนหนาในที่ 7 แห่ง ( คือ หลังมือ หลังเท้า บ่า คอ )

       17.มหาบุรุษ มีกายข้างหน้า ดุจราชสีห์

       18.มหาบุรุษ มีหลังเต็ม ( ไม่มีร่องหลัง )

       19.มหาบุรุษ มีทรวดทรงดุจต้นไทร กายกับวาเท่ากัน

       20.มหาบุรุษ มีคอกลมเกลี้ยง

       21.มหาบุรุษ มีประสาทรับรสอันเลิศ

       22.มหาบุรุษ มีคางดุจคางราชสีห์

       23.มหาบุรุษ มีฟัน 40 ซี่บริบูรณ์

       24.มหาบุรุษ มีฟันเรียบเสมอ 

       25.มหาบุรุษ มีฟันสนิท ( ชิด )

       26.มหาบุรุษ มีเขี้ยวสีขาวงาม

       27.มหาบุรุษ มีลิ้น ( ใหญ่และยาว ) เพียงพอ

       28.มหาบุรุษ มีเสียงดุจเสียงพรหม พูดเหมือนนกการวิก

       29.มหาบุรุษ มีตาเขียวสนิท ( สีนิล )

       30.มหาบุรุษ มีตาดุจตาวัว

       31.มหาบุรุษ มีอุณาโลมหว่างคิ้ว ขาวอ่อนเหมือนสำลี

       32.มหาบุรุษ มีศีรษะรับกับกรอบหน้า 

       ภิกษุทั้งหลาย!  นี้เป็นมหาปุริสลักขณะ 32 ประการของมหาบุรุษ

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : เรื่องตั้งแต่ก่อนประสูติจนถึงก่อนบรรพชา  /  หัวข้อย่อย : ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 32  /  หัวข้อเลขที่ : 29  /  -บาลี ปา. ที. 11/157-159/130.  /  หน้าที่ : 56 , 57 , 58 

- END -