Saturday, March 13, 2021

ประสูติได้ 7 วัน พระชนนีทิวงคต

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ประสูติได้ 7 วัน พระชนนีทิวงคต

      …ถูกแล้วอานนท์!  ถูกแล้วอานนท์!  จริงเทียว มารดาแห่งโพธิสัตว์มีชนมายุน้อย  เมื่อประสูติพระโพธิสัตว์แล้วได้ 7 วัน มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมสวรรคต , ย่อมเข้าถึงเทวนิกาย ชั้นดุสิต 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : เรื่องตั้งแต่ก่อนประสูติจนถึงก่อนบรรพชา  /  หัวข้อย่อย : ประสูติได้ 7 วัน พระชนนีทิวงคต  /  หัวข้อเลขที่ : 30  /  -บาลี อุ. ขุ. 25/145/111.  /  หน้าที่ : 59  

- END -