Sunday, March 14, 2021

ปัญจวัคคีย์หลีกไป

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ปัญจวัคคีย์หลีกไป 

       ราชกุมาร!  เรานั้นได้กลืนกินอาหารหยาบ คือข้าวสุกและขนมสดแล้ว

       ราชกุมาร!  ก็ครั้งนั้นมีภิกษุผู้เป็นพวกกัน 5 รูป ( ปัญจวัคคีย์ ) เป็นผู้คอยบำรุงเราด้วยหวังอยู่ว่า พระสมณโคดมได้บรรลุธรรมใด จักบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลาย

       ราชกุมาร!  ครั้นตถาคตกลืนกินอาหารหยาบ คือข้าวสุกและขนมสดแล้ว ภิกษุผู้เป็นพวกกัน 5 รูปนั้น พากันหน่ายในเรา หลีกไปเสีย ด้วยคิดว่าพระสมณโคดมเป็นคนมักมาก คลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมักมากเสียแล้ว ดังนี้

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : เริ่มแต่ออกบรรพชาแล้วเที่ยวเสาะแสวงหาความรู้ ทรมานพระองค์ จนได้ตรัสรู้  /  หัวข้อย่อย : ปัญจวัคคีย์หลีกไป  /  หัวข้อเลขที่ : 44  /  -บาลี ม. ม. 13/459/505.  /  หน้าที่ : 107 

- END -