Tuesday, March 16, 2021

ทรงเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้เอง

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรงเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้เอง 

      “พระโคดมผู้เจริญ !  มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งๆ ผู้ถึงที่สุดแห่งบารมี เพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว ( ตามแบบของตนๆ ) แล้วบัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์อย่างหนึ่งๆ  พระโคดมผู้เจริญ ! ในบรรดาสมณพราหมณ์ผู้บัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์อย่างหนึ่งๆ เหล่านั้น พระโคดมผู้เจริญ !  พระองค์เป็นพวกไหน ?”

       ภารท๎วาชะ!  เรากล่าว มาตรฐานที่ต่างกัน ในบรรดาสมณพราหมณ์ผู้ถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว ( ตามแบบของตนๆ ) เหล่านั้น :

       ภารท๎วาชะ !  สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว ( ตามแบบของตนๆ ) , เขาเป็นพวกมีหลักลัทธิที่ฟังตามๆ กันมา ( อนุสฺสวิกา ) ; โดยการฟังตามๆกันมานั้น เขาได้บัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์ขึ้นมา ดังเช่นพวกพราหมณ์ไตรเพท ( พฺราหฺมณา เตวิชฺชา ) ; นี้มีอยู่พวกหนึ่ง

       ภารท๎วาชะ !  สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว ( ตามแบบของตนๆ ) ; เพราะอาศัยสัทธาอย่างเดียวเป็นมาตรฐาน ( เกวล สทฺธามตฺตก า ) เขาได้บัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์ขึ้นมา ดังเช่นพวกนักตรึกตรอง ( ตกฺกี วีมํสี ) ; นี้ก็มีอยู่พวกหนึ่ง

       ภารท๎วาชะ!  สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ซึ่งก็ถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว ( ตามแบบของตนๆ ) ได้บัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์ขึ้นมา ด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่ง ( อภิญญา ) ซึ่งธรรมด้วยตนเองโดยแท้ ในธรรมทั้งหลาย ที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อน ; นี้ก็มีอยู่พวกหนึ่ง

       ภารทวาชะ! ท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้ว่า เราเป็นผู้หนึ่ง ในบรรดาสมณพราหมณ์พวกนั้น

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : เริ่มแต่ออกบรรพชาแล้วเที่ยวเสาะแสวงหาความรู้ ทรมานพระองค์ จนได้ตรัสรู้  /  หัวข้อย่อย : ทรงเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้เอง  /  หัวข้อเลขที่ : 67  /  -บาลี ม. ม. 13/668/737.  /  หน้าที่ : 190 , 191

- END -