Wednesday, March 17, 2021

ทรงเห็นสัตว์ดุจดอกบัว 3 เหล่า

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรงเห็นสัตว์ดุจดอกบัว 3 เหล่า 

       ราชกุมาร !  ครั้งนั้น เรารู้แจ้งคำเชื้อเชิญของ สหัมบดีพรหมแล้ว , และเพราะอาศัยความกรุณาในสัตว์ ทั้งหลาย เราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุแล้ว เมื่อเราตรวจดู โลกด้วยพุทธจักขุอยู่ , เราได้เห็นสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีธุลีในดวงตาเล็กน้อยบ้าง มีมากบ้าง , ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบ้าง อ่อนบ้าง , มีอาการดีบ้าง เลวบ้าง , อาจสอนให้รู้ได้ง่ายบ้าง ยากบ้าง ; และบางพวกเห็นโทษในปรโลก โดยความเป็นภัยอยู่ก็มี ;

       เปรียบเหมือนในหนองบัวอุบล บัวปทุม บัวบุณฑริก , ดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำ เจริญในน้ำ อันน้ำพยุงไว้ ยังจมอยู่ในนํ้า ,

       บางเหล่าเกิดแล้วในน้ำ เจริญในน้ำ อันน้ำพยุงไว้ ตั้งอยู่เสมอพื้นนํ้า ,

       บางเหล่าเกิดแล้วในน้ำ เจริญในน้ำ อันน้ำพยุงไว้ โผล่ขึ้นพ้นน้ำ อันน้ำไม่ถูกแล้ว , มีฉันใด ,

       ราชกุมาร! เราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆ กันฉันนั้น

       ราชกุมาร! ครั้งนั้น เราได้รับรองกะสหัมบดีพรหมด้วยคำ ( ที่ผูกเป็นกาพย์ ) ว่า

       “ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะ เราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้น , สัตว์เหล่าใดมีโสตประสาท สัตว์เหล่านั้น จงปลงศรัทธาลงไปเถิด , พรหม! เรารู้สึกว่ายาก จึงไม่กล่าวธรรมอันประณีต ที่เราคล่องแคล่วชำนาญ ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย” ดังนี้

       ราชกุมาร!  ครั้งนั้น สหัมบดีพรหมรู้ว่าตนเป็นผู้ได้โอกาสอันพระผู้มีพระภาคทรงกระทำแล้วเพื่อแสดงธรรม ,
จึงไหว้เรา กระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเอง

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : ทรงเผยแผ่พระศาสนา  /  หัวข้อย่อย : ทรงเห็นสัตว์ดุจดอกบัว 3 เหล่า  /  หัวข้อเลขที่ : 70  /  -บาลี. ม. ม. 13/463/511.  /  หน้าที่ : 200 , 201  

- END -