Wednesday, March 17, 2021

ทรงประกาศธรรมจักรที่ อิสิปตนมฤคทายวัน

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรงประกาศธรรมจักรที่ อิสิปตนมฤคทายวัน 

       ภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว ที่ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน ใกล้นครพาราณสี , เป็นธรรมจักรที่สมณะหรือพราหมณ์ , เทพ มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จะต้านทานให้หมุนกลับมิได้

       ข้อนี้คือ การบอก การแสดง การบัญญัติ การแต่งตั้ง การเปิดเผย การจำแนก และการทำให้ตื้น ซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ : สี่ประการได้แก่ความจริงอันประเสริฐ คือ ความทุกข์ , ความจริงอันประเสริฐ คือเหตุให้เกิดทุกข์ , ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ , และความจริงอันประเสริฐ คือทางทำผู้ปฏิบัติให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : ทรงเผยแผ่พระศาสนา  /  หัวข้อย่อย : ทรงประกาศธรรมจักรที่ อิสิปตนมฤคทายวัน  /  หัวข้อเลขที่ : 77  /  -บาลี อุปริ. ม. 14/449/699.  /  หน้าที่ : 217 

- END -