Wednesday, March 17, 2021

ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนา

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนา

      ภิกษุทั้งหลาย!  เราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์ , แม้พวกเธอทั้งหลาย ก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์

       ภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่อความเอ็นดูแก่โลก ; เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย , อย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูป

       ภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้น ให้งดงามในท่ามกลาง ให้งดงามในที่สุด , จงประกาศพรหมจรรย์ ให้เป็นไปพร้อมทั้งอรรถะ ทั้งพยัญชนะ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง : สัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่  สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้ เพราะไม่ได้ฟังธรรม  สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมีเป็นแน่

       ภิกษุทั้งหลาย!  แม้เราเอง ก็จักไปสู่ตำบลอุรุเวลา เสนานิคม เพื่อแสดงธรรม 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : ทรงเผยแผ่พระศาสนา  /  หัวข้อย่อย : ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนา  /  หัวข้อเลขที่ : 82  /  -บาลี มหา. วิ. 4/39/32.  /  หน้าที่ : 224 

- END -