Thursday, March 18, 2021

สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรม

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรม 

       อัคคิเวสนะ !  ก็เราสำนึกอยู่เสมอว่า เราเป็นผู้แสดงธรรมแก่บริษัทเป็นจำนวนร้อยๆ . อาจจะมีคนสักคนหนึ่ง มีความสำคัญอย่างนี้ว่า “พระสมณโคดม แสดงธรรมปรารภเราคนเดียวเท่านั้น ดังนี้ ;

       อัคคิเวสนะ!  ท่านอย่าพึงเห็นอย่างนั้นเลย ตลอดเวลาที่ตถาคตยังแสดงธรรมอยู่โดยชอบ เพื่อประโยชน์ให้มหาชนรู้แจ้ง , อยู่โดยท่าเดียว

       อัคคิเวสนะ !  เรานั้นหรือ , จำเดิมแต่เริ่มแสดง กระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆ ย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ ให้จิตดำรงอยู่ ให้จิตตั้งมั่นอยู่ กระทำให้มีจิตเป็นเอก ดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำ ดังนี้ 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : ทรงเผยแผ่พระศาสนา  /  หัวข้อย่อย : สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรม  /  หัวข้อเลขที่ : 84  /  -บาลี มู. ม. 12/460/430.  /  หน้าที่ : 226 

- END -