Thursday, March 18, 2021

ทรงแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรงแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง 

      ภิกษุทั้งหลาย!  พญาสัตว์ชื่อสีหะ ออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็น เหยียดยืดกายแล้วเหลียวดูทิศทั้ง 4 โดยรอบ บันลือสีหนาท 3 ครั้งแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหาร

       ราชสีห์นั้น เมื่อตะครุบช้าง ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่หละหลวม  เมื่อตะครุบควายป่า ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่หละหลวม. เมื่อตะครุบวัว ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่หละหลวม เมื่อตะครุบเสือดาว ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่หละหลวม แม้ที่สุดแต่เมื่อตะครุบสัตว์เล็กๆ เช่นกระต่ายและแมว ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่หละหลวม เพราะเหตุไรเล่า ? เพราะราชสีห์นั้นคิดว่าเหลี่ยมคูของราชสีห์ อย่าได้เสื่อมเสียไปเสียเลย ดังนี้

       ภิกษุทั้งหลาย!  ก็คำว่า ราชสีห์ๆ นี้เป็นคำแทนชื่อตถาคตผู้อรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง ด้วยเหมือนกัน การแสดงธรรมแก่บริษัทนั่นแหละ คือ การบันลือสีหนาทของตถาคต

       ภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อตถาคตแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย ก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่หละหลวม เมื่อแสดงแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่หละหลวม เมื่อแสดงแก่อุบาสกทั้งหลาย ก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หละหลวม เมื่อแสดงแก่อุบาสิกาทั้งหลาย ก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หละหลวม แม้ที่สุดแต่เมื่อแสดงแก่ปุถุชนชั้นต่ำทั่วไปเช่น แก่คนขอทานหรือพวกพรานทั้งหลาย ก็ย่อมแสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หละหลวมเลย เพราะเหตุไรเล่า ภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุว่า ตถาคตเป็นผู้หนักในธรรม
เป็นผู้เคารพต่อธรรม ดังนี้

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : ทรงเผยแผ่พระศาสนา  /  หัวข้อย่อย : ทรงแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง  /  หัวข้อเลขที่ : 85  /  -บาลี ปญฺจก. อํ. 22/137/99.  /  หน้าที่ : 227 , 228  

- END -