Friday, March 19, 2021

ทรงยืนยันเอง และทรงให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรงยืนยันเอง และทรงให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้ 

       ภิกษุทั้งหลาย!  สมณะมีในธรรมวินัยนี้ โดยแท้ สมณะที่ 2 ก็มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ 3 ก็มีในธรรมวินัยนี้  สมณะที่ 4 ก็มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นก็ว่างจากสมณะของลัทธิอื่น

       ภิกษุทั้งหลาย! เธอทั้งหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างนี้เถิด

       ภิกษุทั้งหลาย!  สมณะ ( ที่ 1 ) เป็นอย่างไรเล่า ?

       ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นสัญโญชน์ 3 ย่อมเป็นโสดาบัน ( คือแรกถึงกระแสแห่งนิพพาน ) มีอันไม่กลับตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ ในวันหน้า นี้แลสมณะ ( ที่ 1 )

       ภิกษุทั้งหลาย!  สมณะที่ 2 เป็นอย่างไรเล่า ? 

       ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสัญโญชน์ 3 อย่างก็สิ้นไป ราคะ โทสะ โมหะ ก็เบาบางน้อยลง ย่อมเป็นสกทาคามี , มาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้  นี้แลสมณะที่ 2
 
       ภิกษุทั้งหลาย!  สมณะที่ 3  เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นสัญโญชน์ในเบื้องต่ำ 5 อย่าง ย่อมเป็นโอปปาติกะ มีการปรินิพพานในภพนั้นๆ ไม่เวียนกลับจากโลกนั้นๆเป็นธรรมดา นี้แลสมณะที่ 3

       ภิกษุทั้งหลาย!  สมณะที่ 4 เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองในชาติเป็นปัจจุบันนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่ นี้แลสมณะที่ 4

       ภิกษุทั้งหลาย!  สมณะมีในธรรมวินัยนี้โดยแท้ สมณะที่ 2 ก็มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ 3 ก็มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ 4 ก็มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นก็ว่างจากสมณะของลัทธิอื่น

       ภิกษุทั้งหลาย !  เธอทั้งหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างนี้ 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : ทรงเผยแผ่พระศาสนา  /  หัวข้อย่อย : ทรงยืนยันเอง และทรงให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้  /  หัวข้อเลขที่ : 95  /  -บาลี จตุกฺก. อํ. 21/323/241.  /  หน้าที่ : 244 , 245  

- END -