Friday, March 19, 2021

ส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์ 

      อุทายิ!  สาวกของเรา ฉันอาหารเพียงโกสะหนึ่งบ้าง ( โกสะ - ขันจอกขนาดเล็ก ) ครึ่งโกสะบ้าง เท่าผลมะตูมบ้าง เท่าครึ่งผลมะตูมบ้าง ก็มีอยู่  ส่วนเรา, อุทายิ! บางคราวฉันเต็มบาตรเสมอขอบปากบ้าง ยิ่งขึ้นไปกว่าบ้าง…

       อุทายิ!  สาวกของเรา ถือผ้าบังสุกุล ทรงจีวรเศร้าหมอง เธอเหล่านั้น เก็บผสมผ้าชายขาด จากป่าช้าบ้าง จากกองขยะบ้าง จากที่เขาทิ้งตามตลาดบ้าง ทำเป็นผ้าสังฆาฏิ ( ผ้าคลุมนอก ) แล้วทรงไว้ ก็มีอยู่ ส่วนเราเอง , อุทายิ! บางคราว ก็ครองจีวรที่พวกคหบดีถวาย มีเนื้อนิ่มละเอียด…

       อุทายิ!  สาวกของเรา ถือบิณฑบาตเป็นวัตร เที่ยวไปตามลำดับเป็นวัตร ยินดีแต่ในภัตต์อันมีอยู่เพื่อภิกษุตามธรรมดา , เมื่อเที่ยวไปตามระวางเรือน แม้มีผู้เชื้อเชิญด้วยอาสนะ ( ฉันบนเรือน ) ก็ไม่ยินดีรับ , ก็มีอยู่  ส่วนเราเอง , อุทายิ! ในบางคราว ฉันข้าวสุกแห่งข้าวสาลีไม่ดำเลย มีแกงและกับเป็นอันมาก… 

       อุทายิ!  สาวกของเรา ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร , อยู่กลางแจ้งเป็นวัตรก็มีอยู่  เธอเหล่านั้น ไม่เข้าสู่ที่มุงที่บังเลยตั้ง 8 เดือน ( ในปีหนึ่ง ) , ก็มีอยู่  ส่วนเราเอง อุทายิ!  บางคราวอยู่อาศัยในเรือนมียอด อันเขาฉาบทาทั้งขึ้นและลง ไม่มีรูรั่วให้ลมผ่าน มีลิ่มสลักอันขัดแล้ว มีหน้าต่างอันปิดสนิทแล้ว… 

       อุทายิ!  สาวกของเราผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ถือเอาป่าชัฏเป็นเสนาสนะอันสงัด , เธอเหล่านั้น มาสู่ท่ามกลางสงฆ์ทุกกึ่งเดือน เพื่อฟังปาติโมกข์เท่านั้น , ก็มีอยู่ ส่วนเราเอง , อุทายิ!  ในบางคราว อยู่เกลื่อนกล่นด้วยหมู่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา อำมาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ และสาวกของเดียรถีย์…

       อุทายิ!  ถ้าสาวกของเราจะสักการะเคารพนับถือบูชาเรา แล้วเข้ามาอาศัยเราอยู่เพราะคิดว่าพระสมณโคดม เป็นผู้ฉันอาหารน้อย ( เป็นต้น ) แล้วไซร้ , อุทายิ!  สาวกของเรา เหล่าที่มีอาหารเพียงโกสะหนึ่ง ( เป็นต้น ) ก็จะไม่สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่เพราะเหตุนี้… 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : ทรงเผยแผ่พระศาสนา  /  หัวข้อย่อย : ส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์  /  หัวข้อเลขที่ : 96  /  -บาลี ม. ม. 13/318/324.  /  หน้าที่ : 246 , 247 

- END -