Friday, March 19, 2021

เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์

      อุทายิ!  มีเหตุ 5 อย่าง ที่ทำให้สาวกสักการะ เคารพ นับถือบูชาแล้วมาอยู่อาศัยเรา 5 อย่างอะไรบ้าง?

       อุทายิ!  สาวกของเราพอใจเรา ในเพราะอธิศีล ว่าพระสมณโคดม ประกอบด้วยศีลขันธ์อย่างยิ่ง , … นี่เป็นข้อที่ 1

       อุทายิ!  สาวกของเราพอใจเรา ในเพราะปัญญา เครื่องรู้ เครื่องเห็น อันก้าวไปได้แล้วอย่างยิ่งว่า พระสมณโคดม เมื่อพระองค์รู้อยู่จริงๆ จึงจะกล่าวว่า ‘เรารู้’ , เมื่อพระองค์เห็นอยู่จริงๆ จึงจะกล่าวว่า ‘เราเห็น’ , พระสมณโคดมแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง ไม่ใช่เพื่อความไม่รู้ยิ่ง , พระสมณโคดม แสดงธรรมมีเหตุผล ไม่ใช่ไม่มีเหตุผล , พระสมณโคดม แสดงธรรมประกอบด้วยปาฏิหาริย์ ไม่ใช่ไม่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์ , … นี่เป็นข้อที่ 2

       อุทายิ!  สาวกของเราพอใจเรา ในเพราะอธิปัญญาว่า พระสมณโคดม ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อย่างยิ่ง และข้อที่จะมีว่า พระองค์จักไม่เห็นแนวสำหรับคำตรัสต่อไปข้างหน้า , หรือพระองค์จักไม่อาจข่มให้ราบคาบโดยถูกต้อง ซึ่งวาจาอันเป็นข้าศึกนั้น ไม่เป็นฐานะที่จะมีขึ้นได้เลย , … นี่เป็นข้อที่ 3

       อุทายิ!  สาวกของเราถูกความทุกข์ใด หยั่งเอา หรือครอบงำเอาแล้ว ย่อมเข้าไปถามเราถึงความจริงอันประเสริฐ คือทุกข์ , ถึงความจริงอันประเสริฐ คือเหตุให้เกิดทุกข์ , ถึงความจริงอันประเสริฐ คือความดับทุกข์เสียได้ และความจริงอันประเสริฐ คือหนทางให้ถึงความดับทุกข์นั้น  เราถูกถามแล้ว ก็พยากรณ์ให้แก่พวกเธอ ทำจิตของพวกเธอให้ชุ่มชื่น ด้วยการพยากรณ์ปัญหาให้ , … นี่เป็นข้อที่ 4

       อุทายิ!  ข้อปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราบอกแล้วแก่สาวกทั้งหลาย สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแล้ว ย่อมทำสติปัฏฐานทั้ง 4 ให้เจริญได้ , คือภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้มีปรกติตามเห็นกายในกาย , มีปรกติตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย , มีปรกติตามเห็นจิตในจิต , มีปรกติตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีเพียรเผาบาป มีความรู้ตัวทั่วพร้อม มีสติ นำ ออกเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก ( คือความยินดียินร้าย ) , เพราะการปฏิบัติเช่นนั้น สาวกของเราเป็นอันมากได้บรรลุแล้วซึ่ง อภิญญาโวสานบารมี ( คืออรหัตตผล ) แล้วแลอยู่

       ตอนนี้ตรัสยืดยาวจนตลอดโพธิปักขิยธรรม สมาบัติ และวิชชาแปดด้วย แต่จะไม่ยกมาใส่ไว้ เพราะเกินต้องการไป - ผู้แปล ) , … นี่เป็นข้อที่ 5
 
       อุทายิ!  เหตุ 5 อย่างนี้แล ที่ทำ ให้สาวกของเรา สักการะ เคารพนับถือ บูชาแล้วอาศัยเราอยู่ ( หาใช่เพราะพระองค์เป็นผู้ฉันอาหารน้อย มีธุดงค์ต่างๆ เป็นต้น ดังกล่าวแล้วในหัวข้อว่า “ส่วนที่สาวก เข้มงวดกว่าพระองค์” ข้างต้น นั้นไม่ - ผู้แปล )

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : ทรงเผยแผ่พระศาสนา  /  หัวข้อย่อย : เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์  /  หัวข้อเลขที่ : 97  /  -บาลี ม. ม. 13/321/329.  /  หน้าที่ : 248 , 249 , 250 

- END -