Friday, March 19, 2021

สิ่งที่ใครๆ ไม่อาจท้วงติงได้

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สิ่งที่ใครๆ ไม่อาจท้วงติงได้ 

       ภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตเป็นผู้ที่ใครๆ ไม่อาจท้วงติงได้ด้วยธรรม 3 อย่างคือ :-

       ภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตมีธรรมอันตนกล่าวไว้ดีแล้ว , ในธรรมนั้นๆ ตถาคตไม่มองเห็นวี่แววช่องทางที่จะมีว่า สมณะหรือพราหมณ์ , เทพ , มาร , พรหม , หรือใครๆในโลก จักท้วงติงเราได้ด้วยทั้งเหตุผลว่า “ท่านไม่ใช่เป็นผู้มีธรรม อันตนกล่าวไว้ดีแล้ว เพราะเหตุเช่นนี้ๆ” ดังนี้

       ภิกษุทั้งหลาย!  ปฏิปทาเครื่องทำผู้ปฏิบัติให้ถึงพระนิพพาน เป็นสิ่งที่เราบัญญัติไว้ดีแล้วแก่สาวกทั้งหลาย , โดยอาการที่สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติแล้ว ย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในธรรมอันตนเห็นแล้วนี่เอง เข้าถึงวิมุตตินั้นแล้วแลอยู่

       ในปฏิปทานั้นๆ ตถาคตไม่มองเห็นวี่แววช่องทางที่จะมีว่า สมณะหรือพราหมณ์ , เทพ , มาร , พรหม , หรือใครๆ ในโลก จักท้วงติงเราได้ด้วยทั้งเหตุผลว่า “ปฏิปทาเครื่องทำผู้ปฏิบัตให้ถึงพระนิพพาน เป็นสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้ดีแล้ว แก่สาวกทั้งหลาย , โดยอาการที่สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติแล้ว ย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในธรรมอันตนเห็นแล้วนี่เอง เข้าถึงวิมุตตินั้นแล้วแลอยู่ ก็หาไม่” ดังนี้

       ภิกษุทั้งหลาย!  สาวกบริษัทของเรา นับด้วยร้อยเป็นอเนก ที่ได้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ … ในข้อนั้น เราไม่มองเห็นวี่แววช่องทางที่จะมีว่า สมณะหรือพราหมณ์ , เทพ , มาร , พรหม , หรือใครๆ ในโลกจักท้วงติงเราได้ด้วยทั้งเหตุผลว่า “สาวกบริษัทของท่าน มีนับด้วยร้อยเป็นอเนกก็หามิได้ ที่ได้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ
…” ดังนี้

       ภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อเรามองไม่เห็นวี่แววช่องทางนั้นๆ ก็เป็นผู้ถึงความเกษมถึงความไม่กลัว ถึงความเป็นผู้กล้าหาญอยู่ได้  นี้แล เป็นสิ่งที่ใครไม่อาจท้วงติงตถาคตได้ 3 อย่าง

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : ทรงเผยแผ่พระศาสนา  /  หัวข้อย่อย : สิ่งที่ใครๆ ไม่อาจท้วงติงได้  /  หัวข้อเลขที่ : 103  /  -บาลี สตฺตก. อํ. 23/84/55.  /  หน้าที่ : 258 , 259 

- END -