Saturday, March 20, 2021

ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป

      ลำดับนั้น พระอานนท์ผู้มีอายุ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วบีบนวดทั่วพระกายของพระผู้มีพระภาคอยู่ พลางกล่าวถ้อยคำนี้ว่า

       “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้อนี้น่าอัศจรรย์ ; ข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  บัดนี้ ฉวีวรรณของพระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธ์ิผุดผ่องเหมือนแต่ก่อน และพระกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยาน มีพระองค์ค้อมไปข้างหน้า อินทรีย์ทั้งหลาย ก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมด ทั้งพระจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ”

       อานนท์!  นั่น ต้องเป็นอย่างนั้น ; คือ ความชรามี ( ซ่อน ) อยู่ในความหนุ่ม , ความเจ็บไข้มี ( ซ่อน ) อยู่ในความไม่มีโรค , ความตายมี ( ซ่อน ) อยู่ในชีวิต ; ฉวีวรรณจึงไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเสียแล้ว และกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยาน มีตัวค้อมไปข้างหน้า อินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมด ทั้งตา หู จมูก ลิ้น กาย ดังนี้

       พระผู้มีพระภาค ครั้นตรัสคำนี้แล้ว ได้ตรัสข้อความนี้อีกว่า

       โธ่เอ๋ย!  ความแก่อันชั่วช้าเอ๋ย ! อันทำความน่าเกลียดเอ๋ย ! กายที่น่าพอใจ บัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้ว  แม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี ทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆ มันย่ำยีหมดทุกคน

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : การปรินิพพาน  /  หัวข้อย่อย : ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป  /  หัวข้อเลขที่ : 111  /  มหาวาร. สํ. 19/287/963.  /  หน้าที่ : 278 

- END -