Saturday, March 20, 2021

ทรงบังเกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์โลก

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรงบังเกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์โลก

       สารีบุตร!  มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้ เห็นอย่างนี้ว่า ชั่วเวลาที่บุรุษนี้ยังเป็นหนุ่ม มีผมดำสนิท ประกอบด้วยความหนุ่มแน่น ตั้งอยู่ในปฐมวัย , ก็ยังคงประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอยู่เพียงนั้น , เมื่อใด บุรุษนี้แก่เฒ่า เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาลนาน ผ่านวัยไปแล้ว มีอายุ ๘๐ ปี , ๙๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปี จากการเกิด , เมื่อนั้น เขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไว.

       สารีบุตร!  ข้อนี้เธออย่าพึงเห็นอย่างนั้น , เรานี้แล ในบัดนี้เป็นคนแก่เฒ่า เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัยมาแล้ว วัยของเรานับได้ ๘๐ ปี , … สารีบุตร !  ธรรมเทศนาที่แสดงไปนั้น ก็มิได้แปรปรวน บทพยัญชนะแห่งธรรมของตถาคต ก็มิได้แปรปรวน ปฏิภาณในการตอบปัญหาของตถาคต ก็มิได้แปรปรวน… สารีบุตร!  แม้ว่าเธอทั้งหลาย จักนำเราไปด้วยเตียงน้อย ( สำหรับหามคนทุพพลภาพ ) , ความแปรปรวนเป็นอย่างอื่น แห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวของตถาคตก็มิได้มี 

       สารีบุตร !  ถ้าผู้ใดจะพึงกล่าวให้ถูกให้ชอบว่า “สัตว์มีความไม่หลงเป็นธรรมดา บังเกิดขึ้นในโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลก , เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” ดังนี้แล้ว ผู้นั้นพึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้น

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : การปรินิพพาน  /  หัวข้อย่อย : ทรงบังเกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์โลก  /  หัวข้อเลขที่ : 112  /  -บาลี มู. ม. 12/163/192.  /  หน้าที่ : 279 , 280 

- END -