Saturday, March 20, 2021

ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว

      จุนทะ!  ในบัดนี้เราแล เป็นศาสดา บังเกิดขึ้นในโลก เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ , อนึ่ง ธรรมเราได้กล่าวไว้ดีแล้ว ได้ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากห้วงทุกข์ เป็นไปพร้อมเพื่อความสงบรำงับ ชื่อว่าประกาศไว้แล้ว โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า , อนึ่ง สาวกทั้งหลาย เราก็ได้สอนให้รู้แล้ว ในสัทธรรม , พรหมจรรย์อันบริบูรณ์สิ้นเชิง สำหรับสัตว์เหล่านั้น เราได้กระทำให้แจ่มแจ้ง ทำให้เป็นของหงาย ( เข้าใจ ได้ทันที ) ทำ ให้เป็นบทสงเคราะห์ ทำให้เป็นสิ่งประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์ พอเพียงเพื่อให้ประกาศได้ดีด้วย โดยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ( สืบไป ) แล้ว

       จุนทะ! ในบัดนี้ เราเป็นศาสดาที่แก่เฒ่า รู้ราตรีนาน บวชนาน มีวัยยืดยาวผ่านไปแล้ว โดยลำดับ

       จุนทะ!  ในบัดนี้ ภิกษุผู้เถระ ผู้เป็นสาวกของเรา ก็มีอยู่ ล้วนเป็นผู้ฉลาด เป็นผู้จูงได้ เป็นผู้แกล้วกล้า ลุธรรม เป็นเครื่องเกษมจากโยคะแล้ว ; สามารถจะบอกสอนสัทธรรม สามารถข่มขี่ถ้อยคำ อันเป็นข้าศึกที่บังเกิดแล้ว ให้สงบราบคาบโดยธรรม แล้วแสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าอัศจรรย์ได้

       จุนทะ!  ในบัดนี้ ภิกษุผู้ปูนกลาง , ผู้ใหม่ , ผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่

       จุนทะ! ในบัดนี้ ภิกษุณีผู้เถระ , ผู้ปูนกลาง , ผู้ใหม่ , ผู้เป็นสาวิกาของเราก็มีอยู่

       จุนทะ! ในบัดนี้ อุบาสก ผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มขาว ประพฤติพรหมจรรย์ ผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่ , ผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มขาว ยังบริโภคกาม ผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่

       จุนทะ! ในบัดนี้ อุบาสิกา ผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มขาว ประพฤติพรหมจรรย์ และพวกที่ยังบริโภคกาม ผู้เป็นสาวิกาของเราก็มีอยู่

       จุนทะ!  ในบัดนี้ พรหมจรรย์ ( คือศาสนา ) ของเรา มั่งคั่ง เจริญ แพร่หลาย เป็นที่รู้จักของมหาชน เป็นปึกแผ่น พอเพื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ด้วยดี ( สืบไป ) ได้แล้ว

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : การปรินิพพาน  /  หัวข้อย่อย : ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว  /  หัวข้อเลขที่ : 113  /  -บาลี ปา. ที. 11/137/105.  /  หน้าที่ : 281 , 282 

- END -