Sunday, March 21, 2021

ทรงหวังให้ช่วยกันทำความมั่นคงแก่พรหมจรรย์

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรงหวังให้ช่วยกันทำความมั่นคงแก่พรหมจรรย์ 

      จุนทะ!  เพราะเหตุนั้น เธอพึงปฏิบัติในกรณีนี้ว่า ธรรมเหล่าใด อันเราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง , ในธรรมเหล่านั้น อันเธอทั้งหลายทุกคน พึงประชุมกัน มั่วสุมกัน แล้วพึงสังคายนาซึ่งอรรถโดยอรรถ ซึ่งพยัญชนะโดยพยัญชนะ พึงประพฤติกระทำให้วิเศษ โดยประการที่พรหมจรรย์นี้ จักดำรงอยู่ยืนนาน จักตั้งอยู่ตลอดกาลยาวนาน  พรหมจรรย์นั้นแหละ จักเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่มหาชน เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

       จุนทะ!  ธรรมทั้งหลายอันเราแสดงแล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง เหล่านั้นเป็นอย่างไรเล่า … ข้อนี้ได้แก่ธรรมเหล่านี้คือ สติปัฏฐานทั้งหลาย 4 , สัมมัปปธานทั้งหลาย 4 , อิทธิบาททั้งหลาย 4 , อินทรีย์ทั้งหลาย 5 , พละทั้งหลาย 5 , สัมโพชฌงค์ทั้งหลาย 7  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 

       จุนทะ!  ธรรมเหล่านี้แล เป็นธรรมอันเราแสดงแล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง อันเธอทั้งหลาย ทุกคนเทียวพึงประชุมกัน มั่วสุมกัน แล้วพึงสังคายนาซึ่งอรรถโดยอรรถ ซึ่งพยัญชนะโดยพยัญชนะ พึงประพฤติกระทำให้วิเศษ โดยประการที่พรหมจรรย์นี้ จักดำรงอยู่ยืนนาน จักตั้งอยู่ตลอดกาลยาวนาน พรหมจรรย์นั้นแหละ จักเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่มหาชน เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : การปรินิพพาน  /  หัวข้อย่อย : ทรงหวังให้ช่วยกันทำความมั่นคงแก่พรหมจรรย์  /  หัวข้อเลขที่ : 115  /  -บาลี ปา. ที. 11/139/108.  /  หน้าที่ : 284 , 285 

- END -