Sunday, March 21, 2021

ทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่สาวก

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่สาวก

       อานนท์!  มาเถิด , เราจักไปสู่ป่ามหาวัน , เราจักไปยังกูฏาคารศาลา

       อานนท์! เธอจงให้ภิกษุทุกรูป บรรดาอาศัยเมืองเวสาลี มาประชุมพร้อมกัน ที่อุปัฏฐานสาลาเถิด

       ครั้นภิกษุประชุมพร้อมกันแล้ว ได้ตรัสอภิญญาเทสิตธรรม ดังนี้ ) :

       ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมเหล่าใดที่เราแสดงแล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง , ธรรมเหล่านั้น พวกเธอพึงเรียนเอาให้ดี พึงเสพให้ทั่ว พึงเจริญ ทำให้มาก โดยอาการที่พรหมจรรย์ ( คือศาสนา ) นี้ จักมั่นคง ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาน , ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลก , เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

       ภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมเหล่าไหนเล่า ที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง … , คือ สติปัฏฐาน 4 , สัมมัปปธาน 4 , อิทธิบาท 4 , อินทรีย์ 5 , พละ 5 , โพชฌงค์ 7 , อริยมรรคมีองค์ 8 

       ภิกษุทั้งหลาย!  บัดนี้เราจักเตือนเธอทั้งหลาย : สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด , การปรินิพพานของตถาคต จักมีในกาลไม่นานเลย , ตถาคตจักปรินิพพาน โดยกาลล่วงไปแห่งสามเดือนจากนี้

       สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่ม คนแก่ , ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิต , ทั้งที่มั่งมีและยากจน ล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้า  เปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้ว ทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบ ล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุด ฉันใด ; ชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลาย ก็มีความตายเป็นเบื้องหน้า ฉันนั้น

       วัยของเรา แก่หง่อมแล้ว ชีวิตของเราริบหรี่แล้ว , เราจักละพวกเธอไป สรณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้ว

       ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีล เป็นอย่างดี มีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดี ตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิด  ในธรรมวินัยนี้ , ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว จักละชาติสงสาร ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : การปรินิพพาน  /  หัวข้อย่อย : ทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่สาวก  /  หัวข้อเลขที่ : 119  /  -บาลี มหา. ที. 10/139/106.  /  หน้าที่ : 292 , 293 

- END -