Sunday, March 21, 2021

หลักตัดสินธรรมวินัย 4 ประการ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง หลักตัดสินธรรมวินัย 4 ประการ 

        1.( หากมี ) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ

       ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า

       “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสอนของพระศาสดา”...


       2.( หากมี ) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า 

       ในอาวาสชื่อโน้น

       มีสงฆ์อยู่พร้อมด้วยพระเถระหัวหน้า

       ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้นว่า

       “นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสอนของพระศาสดา”...


       3.( หากมี ) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า

       ในอาวาสชื่อโน้น

       มีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่จำนวนมาก

       เป็นพหูสูตร เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา

       ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่า

       “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสอนของพระศาสดา”...


       4.( หากมี ) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า

       ในอาวาสชื่อโน้น

       มีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่ง

       เป็น พหูสูตร เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา

       ข้าพเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่า

       “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสอนของพระศาสดา”... 


       เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชม ยังไม่พึงคัดค้านคำ กล่าวของผู้นั้น

       พึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี

       แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร

       เทียบเคียงดูในวินัย


       ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ไม่ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า

       “นี้มิใช่พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอน และภิกษุนี้รับมาผิด”

       เธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสีย


       ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า 

       “นี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอน และภิกษุนั้นรับมาด้วยดี”

       เธอทั้งหลาย พึงจำมหาปเทส… นี้ไว้

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : การปรินิพพาน  /  หัวข้อย่อย : หลักตัดสินธรรมวินัย 4 ประการ  /  หัวข้อเลขที่ : 120  /  -บาลี มหา. ที. 10/144-6/113-6.  /  หน้าที่ : 294 , 295 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : การปรินิพพานของตถาคต  /  หัวข้อย่อย : หลักตัดสินธรรมวินัย 4 ประการ  /  หัวข้อเลขที่ : 95  /  -บาลี มหา. ที. 10/144-6/113-6.  /  หน้าที่ : 263 , 264

- END -