Sunday, March 21, 2021

ผลแห่งการถวายบิณฑบาต ที่มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่นๆ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ผลแห่งการถวายบิณฑบาต ที่มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่นๆ 

      อานนท์!  มาเถิด , เราจักไปเมืองกุสินารา , (แล้วเสด็จทั้งที่ยังประชวร , ในกลางทาง ทรงแวะนั่ง ณ ร่มไม้แห่งหนึ่ง ) , อานนท์! เธอจงปูผ้าสังฆาฏิที่พับเป็น 4 ชั้นให้เราเถิด เราลำบากกายนัก , จักนั่งพัก , อานนท์! เธอจงนำ น้ำ ดื่มมาให้เรา , เราระหายนัก

       พระอานนท์ทูลผัดว่า เกวียนห้าร้อยเพิ่งจะผ่านไป น้ำขุ่นหมด , ขอให้ทรงทนไปหาน้ำที่แม่น้ำ กกุธนที ข้างหน้า จนตรัสซ้ำ ถึง 2 ครั้ง พระอานนท์จึงไปตักน้ำ แต่น้ำ มิได้ขุ่นเลย , กลับมาแล้วทูลความอัศจรรย์ข้อนี้ ต่อจากนี้ ทรงพบและสนทนาเรื่องสมาธิอย่างยิ่ง กับปุกกุสะ มัลลบุตร ในที่สุด เขารับถือสรณะแล้วถวายผ้าเนื้อดีสองผืน )

       ปุกกุสะ!  ถ้าอย่างนั้น เธอจงคลุมให้เราผืนหนึ่ง , อีกผืนหนึ่ง ให้อานนท์เถิด

       แต่เมื่อปุกกุสะทำ ดังนั้นหลีกไปแล้ว พระอานนท์น้อมเข้าไปสู่พระกายพระผู้มีพระภาคทั้งสองผืน เห็นพระฉวีผ่องใสยิ่งนัก ก็ทูลถาม )

       อานนท์!  เป็นอย่างนั้น , กายของตถาคต ย่อมมีฉวีผุดผ่องในกาลสองครั้ง คือ ในราตรีที่ตรัสรู้ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ , และราตรีที่ตถาคตปรินิพพาน ด้วย อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ

       อานนท์!  การปรินิพพาน ของตถาคตจักมีในระหว่างต้นสาละคู่ ในสวนสาละอันเป็นที่แวะพักกลางทางของพวกมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา ในตอนปัจฉิมยามแห่งคืนนี้

       มาเถิด , อานนท์!  เราจักไปยังแม่น้ำ กกุธนที ด้วยกัน

       ( ทรงสรงในแม่น้ำแล้ว เสด็จเข้าสวนอัมพวัน ประทับนอนสีหเสยยา เพื่อพักผ่อนบนสังฆาฏิพับเป็น 4 ชั้น ปูถวายโดยพระจุนทกะ , และตรัสปรารถถึงนายจุนท์ )

       อานนท์!  คงมีใครทำความเดือดร้อนให้แก่ จุนทะ กัมมารบุตรโดยกล่าวว่า “จุนทะ! การที่ท่านถวายบิณฑบาตเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งหาได้โดยยากนั้น ไม่เป็นลาภเสียแล้ว” ดังนี้

       อานนท์! เธอพึงกำจัดความเดือดร้อนนั้นเสีย โดยกล่าวว่า “จุนทะ! การถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้ายของท่านเป็นความดีแล้ว เป็นลาภของท่านแล้ว , เราได้ฟังมาแล้วเฉพาะพระพักตร์ว่า บิณฑบาตทั้งสอง มีผลเสมอกัน มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่นๆ คือ บิณฑบาตที่พระตถาคตเจ้าเสวยแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ อย่างหนึ่ง และที่เสวยแล้วเสด็จปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ อย่างหนึ่ง กุศลกรรมที่นายจุนทะสร้างสมแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ อายุ วรรณะ สุขะ ยศ สวรรค์ และความเป็นใหญ่” 

       อานนท์! เธอพึงกำจัดความเดือดร้อนของนายจุนทะ กัมมารบุตรด้วยการกล่าวอย่างนี้แล

       จากนั้นทรงเปล่งพระอุทานว่า )

       บุญ ย่อมเจริญ งอกงาม แก่ทายกผู้ให้อยู่ๆ , เวร ย่อมไม่สืบต่อ แก่บุคคลผู้ระงับเวรเสียได้ , คนฉลาดเท่านั้น , ละบาปเสียได้แล้วก็นิพพาน เพราะความสิ้นไปแห่ง ราคะ โทสะ และโมหะ

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : การปรินิพพาน  /  หัวข้อย่อย : ผลแห่งการถวายบิณฑบาต ที่มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่นๆ  /  หัวข้อเลขที่ : 124  /  -บาลี มหา. ที. 10/149/117.  /  หน้าที่ : 300 , 301 , 302 

- END -