Tuesday, October 11, 2022

ภาคผนวก : วิธีแสดงอาบัติ

 
วิธีแสดงอาบัติ 


แสดงอาบัติก่อนทำอุโบสถ 

       ภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติในวันอุโบสถ 

       เธอได้มีความปริวิตกในขณะนั้นว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุมีอาบัติติดตัว ไม่พึงทำอุโบสถ ดังนี้ ก็เราเป็นผู้ต้องอาบัติแล้ว จะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ จึงบอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค

       พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า  


       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ต้องอาบัติในวันอุโบสถ  

       ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้า อุตราสงค์ /////  เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง /////  ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า

       “อะหัง อาวุโส อิตถันนามัง อาปัตติง ( แทนด้วยชื่อประเภทของอาบัติ ) อาปันโน ตัง ปะฏิเทเสมิ แน่ะเธอ ผมต้องอาบัติมีชื่อนี้ ผมแสดงคืนอาบัตินั้น 

       ภิกษุผู้รับพึงถามว่า “ปัสสะสิ ท่านเห็นหรือ”  

       ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า “อามะ ปัสสามิ ครับ ผมเห็น” 

       ภิกษุผู้รับพึงบอกว่า “อายะติง สังวะเรยยาสิ ท่านพึงสำรวมต่อไป” สงสัยในอาบัติ 

       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้มีความสงสัยในอาบัติ ในวันอุโบสถ 

       ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลีแล้ว กล่าวอย่างนี้ ว่า 

       “อะหัง อาวุโส อิตถันนามายะ อาปัตติยา ( แทนด้วยชื่อประเภทของอาบัติ ) เวมะติโก ยะทา นิพเพมะติโก ภะวิสสามิ ตะทา ตัง อาปัตติง ปะฏิกะริสสามิ แน่ะเธอ ผมมีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้ จักหมดสงสัยเมื่อใดจักทำคืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น” 

       ครั้นแล้วพึงทำอุโบสถ ฟังปาติโมกข์ แต่ไม่พึงทำอันตรายแก่อุโบสถเพราะข้อที่สงสัยนั้นเป็นปัจจัย  * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อริยวินัย ที่มาในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ภาคผนวก  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ภาคผนวก : วิธีแสดงอาบัติ  * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 1,056 , 1,057


- จบ -