Monday, October 10, 2022

รูปิยะ

 
       รูปิยะ - เงินตราครั้งพุทธกาล , ทองเงินหรือสิ่งอื่นอันใช้เป็นมาตราแลกเปลี่ยน , เงินตรา หรือเหรียญทองที่ใช้แทนเงินตรา * * * : ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-pleang/รูปิยะ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


- จบ -