Monday, October 10, 2022

อาบน้ำฝน/ผ้าอาบน้ำฝน

 
       ผ้าอาบน้ำฝน - ผ้าอาบน้ำที่ถวายพระในเทศกาลเข้าพรรษา มีพระพุทธบัญญัติว่า ก่อนจะเข้าพรรษา 1 เดือน ให้พระแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน จะรับหรือแสวงหาก่อนหรือหลังนั้นไม่ได้ โดยทั่วไปชาวบ้านนิยมถวายในวันเพ็ญเดือน 8 หรือก่อนนั้นเล็กน้อย ผ้าอาบน้ำฝนต้องให้มีขนาด 6 x 2๑/๒ คืบ พระสุคต  * * * : ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-pleang/ผ้าอาบน้ำฝน  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


- จบ -