Sunday, October 2, 2022

ปหานะ

 
       ปหานะ - การละ , การกำจัด หมายถึง กำจัดกิเลส , ละตัณหา , กำจัดบาปอกุศลธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์   ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%BB%CB%D2%B9  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       การปฏิบัติธรรม มีอยู่สองส่วน ก็คือ ภาวนา กับ ปหานะ ภาวนา ก็คือเจริญศีล สติ สมาธิ ปัญญา ให้เข้มแข็ง ให้เต็ม ให้สมบูรณ์ ให้บริสุทธิ์ 

       ปหานะ คือการประหารกิเลสหรืออุปาทาน สมุทัยทั้งหลาย คือสิ่งที่เราจะต้องประหาร ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://uttayarndham.org/taxonomy/term/1785 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


- จบ -