Saturday, October 8, 2022

วิโมกข์

 
       วิโมกข์ - แปลว่า ความพ้น, ความหลุดพ้นวิเศษ มีความหมายเช่นเดียวกับ วิมุตติ 

       วิโมกข์ หมายถึงสภาพที่จิตพ้นจากกิเลสและอาสวะทั้งปวง การพ้นจากโลกีย์ การขาดจากความพัวพันแห่งโลก ความเป็นพระอรหันต์ ใช้หมายถึงพระนิพพานก็ได้ 


วิโมกข์ มี 3 อย่าง คือ 

* * * สุญญตวิโมกข์ - ความพ้นที่เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์คืออนัตตา 

* * * อนิมิตตวิโมกข์ - ความพ้นที่เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจัง 

* * * อัปปณิหิตวิโมกข์ - ความพ้นที่เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ทุกขัง  * * * : ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/วิโมกข์  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - จบ -