Wednesday, October 19, 2022

ส่วนปิดท้ายภาคผนวก : คำอธิษฐานเข้าพรรษา

 
คำอธิษฐานเข้าพรรษา

อิมัส๎มิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อริยวินัย ที่มาในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ส่วนปิดท้ายภาคผนวก  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ส่วนปิดท้ายภาคผนวก : คำอธิษฐานเข้าพรรษา  * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 1,100 


- จบ -