Wednesday, October 19, 2022

ส่วนปิดท้ายภาคผนวก : วิธีพินทุและอธิษฐานบริขาร

 
ส่วนปิดท้ายภาคผนวก * * * ( 1 ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

วิธีพินทุและอธิษฐานบริขาร 

วิธีพินทุ

- บาลี มหา. วิ. 5/368-9/410 


       ในอรรถกถาว่า การทำให้จีวรที่ได้มาใหม่เสียสีหรือมีตำหนิด้วยสีเขียว สีตม หรือสีดำคล้ำ มักทำจุดเป็นวงกลมอย่างใหญ่เท่าแววตานกยูง อย่างเล็กเท่าหลังตัวเรือด ที่มุมจีวรพร้อมกับกล่าวคำว่า “อิมัง พินทุกัปปัง กะโรมิ” 


คำอธิษฐานบริขาร 

       คำอธิษฐานบริขารสิ่งเดียว ใน หัตถบาส /////  ว่า 3 หน

ชนิดบริขาร - บาตร  /  คำอธิษฐาน - อิมัง ปัตตัง อะธิฏฐามิ 

ชนิดบริขาร - สังฆาฏิ  /  คำอธิษฐาน - อิมัง สังฆาฏิง อะธิฏฐามิ  

ชนิดบริขาร - อุตตราสงค์ ( จีวร )  /  คำอธิษฐาน - อิมัง อุตตะราสังคัง อะธิฏฐามิ 

ชนิดบริขาร - อันตรวาสก ( สบง )  /  คำอธิษฐาน - อิมัง อันตะระวาสะกัง อะธิฏฐามิ  

ชนิดบริขาร - นิสีทนะ (ผ้าปูนั่ง)  /  คำอธิษฐาน - อิมัง นิสีทะนัง อะธิฏฐามิ 

ชนิดบริขาร - ผ้าอาบน้ำฝน  /  คำอธิษฐาน - อิมัง วัสสิกะสาฏิกัง อะธิฏฐามิ 

ชนิดบริขาร - ผ้าปิดฝี  /  คำอธิษฐาน - อิมัง กัณฑุปะฏิจฉาทิง อะธิฏฐามิ  

ชนิดบริขาร - ผ้าปูนอน  /  คำอธิษฐาน - อิมัง ปัจจัตถะระณัง อะธิฏฐามิ 

ชนิดบริขาร - ผ้าเช็ดหน้า เช็ดปาก  /  คำอธิษฐาน - อิมัง มุขะปุญฉะนะโจลัง อะธิฏฐามิ   

ชนิดบริขาร - ผ้าบริขาร  /  คำอธิษฐาน - อิมัง ปะริกขาระโจลัง อะธิฏฐามิ        คำอธิษฐานบริขารหลายสิ่ง ในหัตถบาส ว่า 3 หน  

ชนิดบริขาร - ผ้าปูนอน  /  คำอธิษฐาน - อิมานิ ปัจจัตถะระณานิ อะธิฏฐามิ 

ชนิดบริขาร - ผ้าเช็ดหน้า เช็ดปาก  /  คำอธิษฐาน - อิมานิ มุขะปุญฉะนะโจลานิ อะธิฏฐามิ  

ชนิดบริขาร - ผ้าบริขาร  /  คำอธิษฐาน - อิมานิ ปะริกขาระโจลานิ อะธิฏฐาม  คำถอนอธิษฐานบริขาร

       คำถอนอธิษฐานนั้น พึงว่าทุกอย่างเหมือนกับการอธิษฐาน แต่จะเปลี่ยนเฉพาะคำว่า อะธิฏฐามิเป็น ปัจจุทธะรามิคำวิกัปบริขาร

( วิธีการวิกัปและถอนวิกัปนี้ มีอธิบายไว้ในสิกขาบทวิภังค์ สุราปานวรรค สิกขาบทที่ 9 หน้า 144 ) 

คำวิกัป ต่อหน้าผู้รับ ในหัตถบาส ว่าดังนี้ ( 3 หน ) 

จีวรผืนเดียว - อิมัง จีวะรัง ตุยหัง วิกัปเปมิ 

จีวรหลายผืน - อิมานิ จีวะรานิ ตุยหัง วิกัปเปมิ 

บาตรใบเดียว - อิมัง ปัตตัง ตุยหัง วิกัปเปมิ 

บาตรหลายใบ - อิมานิ ปัตตานิ ตุยหัง วิกัปเปมิ คำถอนวิกัป 

ผู้ถอนแก่พรรษากว่า ในหัตถบาส ว่าดังนี้ ( 3 หน ) 

จีวรผืนเดียว - อิมัง จีวะรัง มัยหัง สันตะกัง ปริภุญชะ วา วิสัชเชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ 

จีวรหลายผืน - อิมานิ จีวะรานิ มัยหัง สันตะกานิ ปริภุญชะ วา วิสัชเชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ

บาตรใบเดียว - อิมัง ปัตตัง มัยหัง สันตะกัง ปริภุญชะ วา วิสัชเชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ 

บาตรหลายใบ - อิมานิ ปัตตานิ มัยหัง สันตะกานิ ปริภุญชะ วา วิสัชเชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ

( ผู้ถอนอ่อนพรรษากว่า ในหัตถบาส ให้เปลี่ยน กะโรหิเป็น กะโรถะ ) 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


* * * ( 1 ) : เป็นส่วนที่ผู้จัดทำยังไม่พบวิธีการที่เป็นพุทธวจน - ผู้รวบรวม * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อริยวินัย ที่มาในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ส่วนปิดท้ายภาคผนวก  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ส่วนปิดท้ายภาคผนวก : วิธีพินทุและอธิษฐานบริขาร  * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 1,097 , 1,098 , 1,099


- จบ -