Sunday, October 2, 2022

มูรธาภิเษก

        มูรธาภิเษก มาจากคำภาษาสันสกฤตว่า มูรฺธาภิเษก ( อ่านว่า มูร-ทา-พิ-เส-กะ ) แปลว่า การรดน้ำที่ศีรษะ. มาจากคำว่า มูรฺธ ( มูร-ทะ ) แปลว่า ศีรษะ กับคำว่า อภิเษก ( อ่านว่า อะ-พิ-เส-กะ ) แปลว่า การรดน้ำ. มูรธาภิเษก เป็นพิธีที่ประกอบในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติของพระเจ้าแผ่นดิน 

       ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 พระมหาราชครูได้นำน้ำ ศักดิ์สิทธิ์จากปัญจมหานที ได้แก่ แม่น้ำคงคา แม่น้ำยมุนา แม่น้ำอจิรวดี แม่น้ำสรภู และแม่น้ำมหี ( อ่านว่า มะ-ฮี ) กับน้ำจากแม่น้ำสำคัญในประเทศไทย 5 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำเพชรบุรี และ แม่น้ำราชบุรี รวมทั้งน้ำจากสระน้ำอีก 4 แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ สระเกษ สระแก้ว สระคา สระยมนา มาทำพิธีเสกน้ำ สำหรับถวายเป็นน้ำอภิเษก และน้ำสรงมูรธาภิเษกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : http://legacy.orst.go.th/?knowledges=มูรธาภิเษก-๖-มีนาคม-๒๕๕๖  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


- จบ -