Tuesday, October 4, 2022

พยาบาทวิตก

 
       อกุศลวิตก คือ ความตรึกที่เป็นอกุศล หรือความนึกคิดที่ไม่ดี

       มี 3 ได้แก่ 

       1. กามวิตก คือ ความตรึกในทางกาม ความนึกคิดในทางแส่หาหรือพัวพันติดข้องในสิ่งสนองความอยาก 


       2. พยาบาทวิตก คือ ความตรึกในทางพยาบาท ความนึกคิดที่ประกอบด้วยความขัดเคืองเพ่งมองในแง่ร้าย 


       3. วิหิงสาวิตก คือ ความตรึกในทางเบียดเบียน ความนึกคิดในทางทำลาย ทำร้ายหรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น  * * * : ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://nimmalo.com/2016/11/29/ความหมาย-กามวิตก-พยาบาทว/  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - จบ -