Saturday, March 13, 2021

กามสุขกับความหน่าย

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง กามสุขกับความหน่าย 

      …มาคัณฑิยะ !  ครั้งเมื่อเรายังเป็นคฤหัสถ์ ประกอบการครองเรือน ได้อิ่มพร้อมไปด้วยกามคุณทั้งห้า ให้เขาบำเรอตนด้วยรูปที่เห็นได้ด้วยจักขุ , ด้วยเสียงที่ฟังได้ด้วยหู , ด้วยกลิ่นอันดมได้ด้วยจมูก , ด้วยรสอันลิ้มได้ด้วยลิ้น , ด้วยโผฏฐัพพะอันสัมผัสได้ด้วยกาย ล้วนแต่ที่สัตว์อยากได้ รักใคร่พอใจ ยวนใจ เข้าไปตั้งไว้ซึ่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งราคะ

       มาคัณฑิยะ!  ปราสาทของเรานั้น มีแล้ว 3 แห่ง ปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝน , ปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาว , ปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูร้อน

       มาคัณฑิยะ!  เราให้บำเรอตนอยู่ด้วยดนตรี ล้วนแต่สตรี ไม่มีบุรุษเจือปน ณ ปราสาทเป็นที่อยู่ในฤดูฝนสี่เดือน ไม่ลงจากปราสาท ครั้นล่วงไปถึงสมัยอื่น มามองเห็น เหตุเป็นที่บังเกิด , และความที่ตั้งอยู่ไม่ได้ , และความอร่อย , และโทษอันต่ำทราม , และอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้น , แห่งกามทั้งหลาย ตามเป็นจริง , จึงละความอยากในกามเสีย บรรเทาความเดือดร้อนเพราะกาม ปราศจากความกระหายในกาม มีจิตสงบ ณ ภายใน

       เรานั้นเห็นสัตว์เหล่าอื่น ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกาม ถูกตัณหาในกามเคี้ยวกินอยู่ ถูกความกระวนกระวายในกามรุมเผาเอาอยู่ แต่ก็ยังขืนเสพกาม , เรามิได้ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้น ไม่ยินดีในการเสพกามนั้นเลย  ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใด ?

       มาคัณฑิยะ !  เพราะว่าคนเรา ถึงแม้ยินดีด้วยความยินดีที่ปราศจากกาม หรือปราศจากอกุศลแล้ว ก็ยังจัดเป็นสัตว์ที่เลวทรามอยู่ , เราจึงไม่ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้น ขืนเสพกามอีกเลย

       มาคัณฑิยะ !  คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เพียบพร้อมด้วยกามคุณห้า ให้เขาบำเรอตนด้วย รูป , เสียง , กลิ่น , รส , และโผฏฐัพพะ อันสัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจ ยั่วยวน , เข้าไปตั้งอยู่ด้วยความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งราคะ  ถ้าหากเขานั้นประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา ใจ เบื้องหน้าแต่กายแตกตายไป พึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เป็นสหายกับเหล่าเทพในดาวดึงส์ , เทพบุตรนั้น มีนางอัปสรแวดล้อมอยู่ในนันทวัน อิ่มหนำ เพียบพร้อมด้วยกาม ให้นางอัปสรบำเรอตนด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพยในดาวดึงส์นั้น  เทวบุตรนั้นหากได้เห็นคฤหบดี หรือบุตรของคฤหบดี ( ในมนุษย์โลกนี้ ) อิ่มหนำ เพียบพร้อมด้วยกาม ให้เขาบำเรอตนด้วยกามอยู่

       มาคัณฑิยะ!  ท่านจะเข้าใจว่าอย่างไร , เทพบุตรนั้น จะทะเยอทะยานต่อกามคุณของคฤหบดี หรือบุตรของคฤหบดีนั้นบ้างหรือ หรือจะเวียนมาเพื่อกามอันเป็นของมนุษย์นี้บ้าง ?

       “พระโคดม!  หามิได้เลย เพราะว่ากามที่เป็นทิพย์ น่ารักใคร่กว่า ประณีตกว่า กามของมนุษย์”

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : เรื่องตั้งแต่ก่อนประสูติจนถึงก่อนบรรพชา  /  หัวข้อย่อย : กามสุขกับความหน่าย  /  หัวข้อเลขที่ : 32  /  -บาลี อฏฺญฐก. อํ. 23/240/121.  /  หน้าที่ : 63 , 64 , 65 

- END -