Saturday, March 13, 2021

ทรงหลงกามและหลุดจากกาม

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรงหลงกามและหลุดจากกาม 

       มหานาม !  ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ แม้เป็นผู้มีสติระลึกได้ว่า “กามทั้งหลาย มีรสที่น่ายินดีน้อย มีทุกข์มาก , มีความคับแค้นมาก , โทษอันแรงร้ายมีอยู่ในกามนั้นอย่างยิ่ง” ก็ดี แต่เรานั้นยังไม่ได้บรรลุสุขอันเกิดแต่ปีติ หรือธรรมอื่นที่สงบยิ่งไปกว่าปีติสุขนั้น , นอกจากได้เสวยแต่กามและอกุศลธรรมอย่างเดียว ; เราจึงเป็นผู้หมุนกลับจากกามไม่ได้ , ไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งในกามทั้งหลาย อยู่เพียงนั้น

       มหานาม !  เมื่อใด เป็นอันว่าเราได้เห็นข้อนี้อย่างดี ด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงว่า “กามทั้งหลาย มีรสที่น่ายินดีน้อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก , โทษอันแรงร้าย มีอยู่ในกามนั้นอย่างยิ่ง” แล้ว ; ...เมื่อนั้น เราก็เป็นผู้ไม่หมุนกลับมาสู่กามทั้งหลาย รู้จักกามทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งได้

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : เรื่องตั้งแต่ก่อนประสูติจนถึงก่อนบรรพชา  /  หัวข้อย่อย : ทรงหลงกามและหลุดจากกาม  /  หัวข้อเลขที่ : 33  /  -บาลี มู. ม. 12/180/211.  /  หน้าที่ : 66  

- END -