Tuesday, March 16, 2021

ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้ 

       ภิกษุทั้งหลาย!  เราได้รู้ถึงธรรม 2 อย่าง คือ ความไม่รู้จักพอ ในกุศลธรรมทั้งหลาย และความเป็นผู้ไม่ถอยหลัง ในการตั้งความเพียร

       เราตั้งความเพียร คือความไม่ถอยหลังว่า “หนัง เอ็น กระดูก จักเหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีระ จักเหือดแห้งไปก็ตามที เมื่อยังไม่ลุถึงประโยชน์อันบุคคลจะลุได้ด้วยกำลังของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้ว จักหยุดความเพียรนั้นเสีย เป็นไม่มีเลย” ดังนี้

       ภิกษุทั้งหลาย!  เรานั้นได้บรรลุความตรัสรู้เพราะความไม่ประมาท ได้บรรลุโยคักเขมธรรมอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าเพราะความไม่ประมาทแล้ว

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
   
ในบาลี มหา. วิ. 4/42/35 , - บาลี สคา. ส. 15/153/425. ก็ได้ตรัสว่าพระองค์ได้บรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ซึ่งวิมุตติอันไม่มีไม่มีวิมุตติอื่นยิ่งกว่า ( อนุตฺตรา วิมุตฺติ ) ด้วยการทำ ในใจโดยแยบคายด้วยความเพียรอันชอบโดยแยบคาย - ผู้แปล ) 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : เริ่มแต่ออกบรรพชาแล้วเที่ยวเสาะแสวงหาความรู้ ทรมานพระองค์ จนได้ตรัสรู้  /  หัวข้อย่อย : ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้  /  หัวข้อเลขที่ : 60  /  -บาลี ทุก. อํ. 20/64/251.  /  หน้าที่ : 173   

- END -