Wednesday, March 17, 2021

ทรงระลึกหาผู้รับปฐมเทศนา

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรงระลึกหาผู้รับปฐมเทศนา

      ราชกุมาร!  ความคิดข้อนี้ได้มีแก่เราว่า “เราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ? ใครจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้โดยพลันหนอ?” ความรู้สึกได้เกิดแก่เราว่า “อาฬารผู้กาลามโคตรนี้แล เป็นบัณฑิตผู้ฉลาด มีเมธา มีชาติแห่งสัตว์ผู้มีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยมานานแล้ว , ถ้ากระไร เราควรแสดงธรรมแก่อาฬารผู้กาลามโคตรนี้ก่อนเถิด , เธอจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้เป็นแน่”

       ราชกุมาร !  ครั้งนั้น เทวดาได้เข้ามากล่าวคำนี้กะเราว่า

       พระองค์ผู้เจริญ ! อาฬารผู้กาลามโคตรได้กระทำ กาละ 7 วันมาแล้ว

       และความรู้สึกก็ได้เกิดแก่เราว่า “อาฬารผู้กาลามโคตรได้กระทำกาละเสีย 7 วันแล้ว อาฬารผู้กาลามโคตรได้เสื่อมจากคุณอันใหญ่เสียแล้ว , เพราะหากว่า ถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ไซร้ จักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลัน” ดังนี้

       ราชกุมาร!  ความคิดข้อนี้ได้เกิดมีแก่เราว่า “อุทกผู้รามบุตรนี้แล , เป็นบัณฑิต ผู้ฉลาด มีเมธา มีชาติแห่งสัตว์ผู้มีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยมานานแล้ว , ถ้ากระไร เราควรแสดงธรรมแก่อุทกผู้รามบุตร นั้นก่อน , เธอจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้เป็นแน่”

       ราชกุมาร !  เทวดาได้เข้ามากล่าวคำนี้กะเราว่า

       พระองค์ผู้เจริญ ! อุทกผู้รามบุตร ได้กระทำกาละเสียเมื่อตอนดึกคืนนี้แล้ว

       และความรู้สึกอันนี้ได้เกิดแก่เราว่า “อุทกผู้รามบุตร ได้กระทำกาละเสียเมื่อตอนดึกคืนนี้แล้ว อุทกผู้รามบุตรได้เสื่อมจากคุณอันใหญ่เสียแล้ว , เพราะหากว่าถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ไซร้ เธอจักรู้ทั่วถึงธรรมโดยพลันทีเดียว!

       เราจักแสดงธรรมแก่ใครก่อนเล่าหนอ? ใครจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้โดยพลัน ?” ดังนี้

       ราชกุมาร!  ความคิดอันนี้ได้เกิดแก่เราว่า “ภิกษุปัญจวัคคีย์ได้อุปัฏฐากเรา เมื่อบำเพ็ญความเพียร , เป็นผู้มีอุปการะมากแก่เรา , ถ้ากระไรเราควรแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ก่อนเกิด”

       ราชกุมาร! ความสงสัยเกิดแก่เราว่า “บัดนี้ ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ไหนหนอ?” ด้วยจักขุเป็นทิพย์หมดจดล่วงจักขุสามัญมนุษย์ เราได้เห็นภิกษุปัญจวัคคีย์ ผู้อยู่แล้วที่เมืองพาราณสี ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

       ราชกุมาร!  ครั้งนั้น ครั้นเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามพอใจแล้ว , ได้หลีกไปโดยทางแห่งเมืองพาราณสี

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : ทรงเผยแผ่พระศาสนา  /  หัวข้อย่อย : ทรงระลึกหาผู้รับปฐมเทศนา  /  หัวข้อเลขที่ : 74  /  -บาลี ม. ม. 13/464/512.  /  หน้าที่ : 207 , 208  

- END -