Sunday, June 12, 2022

เสนาสนะขันธกะ : ของที่ไม่ควรแจก 5 หมวด

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เสนาสนะขันธกะ : ของที่ไม่ควรแจก 5 หมวดของที่ไม่ควรแจก 5 หมวด 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 292 )  


       476.ดูกรภิกษุทั้งหลายของที่ไม่ควรแจกจ่าย 5 หมวดนี้ อันภิกษุไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แม้สงฆ์คณะหรือบุคคล แจกจ่ายไปแล้วก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย

       รูปใดแจกจ่าย ต้อง อาบัติถุลลัจจัย /////  

       ของไม่ควรแจกจ่าย 5 หมวด อะไรบ้าง คือ  

       1. อาราม /////  พื้นที่อาราม นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่ายหมวดที่ 1 

       สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป

       แม้แจกจ่ายไปแล้ว ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย 

       รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัติถุลลัจจัย         2. วิหาร /////  พื้นที่วิหาร นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่ายหมวดที่ 2 

       สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป 

       แม้แจกจ่ายไปแล้ว ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย 

       รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัติถุลลัจจัย        3. เตียง ตั่ง /////  ฟูก หมอน นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่ายหมวดที่ 3 

       สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป 

       แม้แจกจ่ายไปแล้ว ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย  

       รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัติถุลลัจจัย        4. หม้อโลหะ อ่างโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึ่ง /////  จอบ สว่าน นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่าย หมวดที่ 4 

       สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป 

       แม้แจกจ่ายไปแล้ว ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย 

       รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัติถุลลัจจัย        5. เถาวัลย์ ไม้ไผ่ หญ้าปล้อง หญ้ามุงกระต่าย หญ้าสามัญ ดิน เครื่องไม้ เครื่องดิน นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่าย หมวดที่ 5 

       สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป  

       แม้แจกจ่ายไปแล้ว ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย  

       รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัติถุลลัจจัย 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ของที่ไม่ควรแจกจ่ายมี 5 หมวดนี้แล สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป

       แม้แจกจ่ายไปแล้วก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย 

       รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัติถุลลัจจัย * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : เสนาสนะขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : เสนาสนะขันธกะ : ของที่ไม่ควรแจก 5 หมวด * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 874 , 875- จบ -